dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor zmluvy o nájme bytu

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1 Vzor zmluvy o nájme bytu

JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O NÁJME BYTU

Zmluvné strany:

Titul, meno a priezvisko: ...........................

Trvalý pobyt: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Číslo účtu: ...........................

(ďalej len „Prenajímateľ”)

a

Titul, meno a priezvisko: ...........................

Trvalý pobyt: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Číslo účtu: ...........................

(ďalej len „Nájomca”)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu v texte tiež ako „Zmluvné strany” alebo samostatne ako „Zmluvná strana”)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o nájme bytu v zmysle ustanovenia § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBČZ”) (ďalej lej „Zmluva”) s nasledujúcimi ustanoveniami a