dnes je 24.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1 Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzatvorená v zmysle § 3a nasl. zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi:

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

Zapísaný v: ...........................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej ako prenajímateľ)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...........................

Zapísaný v: ...........................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej ako nájomca)

I.

Predmet zmluvy

  1. Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ nájomcovi do nájmu nebytový priestor označený ako č. ............. na ............ poschodí, v budove súp. č. ................... v