dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

12.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1 Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi:

Prenajímateľom:

Obchodné meno: .............................

Sídlo: .............................................

IČO: ...............................................

DIČ: ...............................................

IČ DPH: ........ (alt. nie je platiteľom DPH).

Zapísaný v: .................................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................

(ďalej len ako „prenajímateľ“)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: ..............................

Sídlo: ..............................................

IČO: