dnes je 23.9.2023

Input:

Vzor zmluvy o výkone správy

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Vzor zmluvy o výkone správy

Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci; JUDr. Michal Andrejšin; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY

uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Správca: ...........................

(obchodné meno správcu v súlade so zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri)

Sídlo: ...........................

(uvedie sa sídlo alebo adresa zapísanej prevádzky)

Zapísaný v Obchod. registri Okresného súdu …

(uvedie sa sídlo súdu, č. vložky a oddiel zo zápisu v OR)

Zastúpený: ..............................

(uvedie sa len štatutárny orgán oprávnený konať v mene správcu)

IČO:

Najnovšie články
viac článkov