dnes je 9.5.2021

Input:

Vzor zmluvy o výkone správy

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Vzor zmluvy o výkone správy

Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci. JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY

uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

Správca: ...........................

(obchodné meno správcu v súlade so zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri)

Sídlo: ...........................

(uvedie sa sídlo alebo adresa zapísanej prevádzky)

Zapísaný v Obchod. registri Okresného súdu …

(uvedie sa sídlo súdu, č. vložky a oddiel zo zápisu v OR)

Zastúpený: ...........................

(uvedie sa len štatutárny orgán oprávnený konať v mene správcu)

IČO: ...........................

(identifikačné číslo organizácie zo zápisu v OR)

DIČ: ...........................

(daňové identifikačné číslo v súlade z registrácie na daňovom úrade)

IČ DPH: ...........................

(identifikačné číslo pre platbu DPH z registrácie na daňovom úrade)

(ďalej len „správca“)

Vlastníci:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v ....................... na ul. ............... orientačné č. .......s. č. ....... (uvedie sa súpisné číslo stavby), postavenom na pozemku parc. č. ......... v katastrálnom území .............................., uvedení na liste vlastníctva č. ...................k. ú. .............v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade, katastrálnom odbore ....................

Údaje o vlastníkoch podľa listu vlastníctva č. ....................:

č. bytu/NP: ....... - č. poschodia ........ - č. vchodu ...........(= § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z.)

Meno a priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Trvale bytom: ...........................

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, pozemku a priľahlom pozemku: ................

(ďalej len „vlastník“ alebo „vlastníci“)

Výpis z listu vlastníctva č. ............... v katastrálnom území ......................., platný ku dňu rozhodnutia o uzavretí zmluvy o výkone správy, tvorí prílohu č. 1 zmluvy.

Výpis z uznesenia schôdze vlastníkov, ktorým vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli dňa ............... o uzavretí zmluvy o výkone správy so správcom, tvorí prílohu č. 2 zmluvy.

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dohoda o

a. komplexnom zabezpečení správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu ( garáží, pozemkov s trávnatými porastami v okolí domu ............. na ul.: ............. orient. č. ............., č. súp. ........... v ............, postavenom na parcele ............ o výmere ............... m2 v katastrálnom území ...................;

b. zabezpečení dodávok a služieb spojených s riadnym užívaním spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu;

c. ďalších dohodnutých činnostiach správcu;

za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

(ďalej len „výkon správy“)

2. Bytový dom spolu so zastavaným pozemkom, na ktorom je postavený, je zapísaný na liste vlastníctva č. ....... v katastrálnom území ............., vedenom na Okresnom úrade, katastrálnom odbore ................ Priľahlý pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. ............. v katastrálnom území ............. a tvoria ho parcely .......... o výmere ......... m2, .......... o výmere ........... m2 a ......... o výmere ..... m2.

3. Správca sa zaväzuje vykonávať správu včas, riadne a bez chýb v rozsahu vyplývajúcom zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a z tejto zmluvy.

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sa zaväzujú, že za výkon správy zaplatia správcovi odmenu vo výške a v lehote splatnosti dohodnutej v tejto zmluve.

Článok III.

Splnomocnenie

Podľa § 8b ods. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov pri správe domu je správca povinný zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,

Podľa § 8b ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov správca je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. Správca ďalej zo zákona zastupuje v konaní na súde vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, proti ktorým smeruje návrh na začatie konania podaný prehlasovaným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome, návrh na začatie konania o určenie platnosti zmluvy o výkone správy podaný iným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome alebo návrh na začatie konania o zdržanie sa výkonu záložného práva alebo zákaz výkonu záložného práva podaný iným vlastníkom bytu a nebytového priestoru v dome; toto zastupovanie trvá, kým sa v konaní pred súdom nepreukáže rozpor záujmov správcu so záujmom zastupovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Vlastníci týmto splnomocňujú správcu na všetky právne úkony vykonávané v ich mene, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie činností a povinností vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy, najmä na zabezpečenie výkonu správy. Plná moc je udelená správcovi a je účinná odo dňa podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami až do ukončenia platnosti zmluvy.

Článok IV.

Práva a povinnosti správcu

 1. Pri plnení predmetu zmluvy sa správca zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia obce a samosprávneho kraja, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Práva a povinnosti súvisiace s výkonom správy domu sú určené najmä zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
 2. O vykonaných úkonoch a zastupovaní v súdnom a inom konaní na základe splnomocnenia je správca povinný podávať vlastníkom priebežné informácie

2. Správca pri zabezpečovaní prevádzky, údržby, opráv a správe majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome je povinný za dohodnutú odmenu vykonávať nasledujúce činnosti:

2.1 Zabezpečovať opravy a údržbu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku i priľahlého pozemku prislúchajúceho k domu, podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov v súlade s právnymi predpismi a hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov s odbornou starostlivosťou a uprednostňovať záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov pred vlastnými.

2.2. Zabezpečiť dodávku tovarov a služieb pre bytový dom:

a) dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie splaškových vôd, údržba a opravy rozvodov vody a kanalizácie v dome,

b) odvádzanie zrážkových vôd,

c) elektrickú energiu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a údržba a opravy rozvodov elektrickej energie v dome,

d) prevádzku výťahu,

e) upratovanie, údržbu a opravy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a prístupového chodníka,

f) odvoz a likvidácia odpadu,

g) zabezpečenie prevádzky zariadení na príjem televízneho signálu,

h) deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu v spoločných častiach a zariadeniach domu,

i) požiarnu ochranu,

j) majetkové poistenie domu,

k) dodávka tepla pre ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody a údržba a opravy rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody v dome,

l) údržbu a opravy rozvodov plynu v dome,

m) ďalšie služby, na poskytovaní ktorých sa zmluvné strany dohodli alebo dohodnú.

2.3. Zabezpečiť priebežné kontroly, odborné prehliadky, revízie, údržbu a opravy vyhradených technických zariadení (elektro, bleskozvody, zdvíhacie zariadenia, plynové rozvody) a následné odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách.

2.4. Zabezpečiť prehliadky a kontroly spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení domu (strecha, fasáda, maľba, nátery, rozvody SV, plynu, vzduchotechniky, vodovodných a kanalizačných spoločných rozvodov a šácht, požiarne rozvody a hydranty a pod.) podľa schváleného hospodárskeho plánu.

2.5. Zabezpečiť kontrolu a prehliadky, výmeny všetkých meracích a regulačných zariadení slúžiacich na rozúčtovanie nákladov na dodávku energií a médií.

2.6. Zabezpečiť uzatvorenie dohôd o vykonaní prác na upratovanie, odpratávanie snehu, drobnú údržbu a pod.

2.7. zabezpečiť havarijnú službu v mimopracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja.

3. Správca je povinný zabezpečiť vedenie bytovo-právnej agendy, technicko-prevádzkovej a finančno-ekonomickej agendy spojenej s vykonávaním činnosti uvedených v ods. 2. tohto článku zmluvy, a to:

3.1. v oblasti bytovo-právnej agendy vedie evidenciu:

zmluvy o výkone správy, zmlúv o nájme spoločných nebytových priestorov, vymáhanie pohľadávok, dokumentáciu súdnych sporov a inú súdnu agendu, prešetruje a vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety od vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré súvisia s výkonom správy,

3.2. v oblasti technicko-prevádzkovej agendy vedie evidenciu:

projektovú dokumentáciu stavieb, pasporty domu, technickú a projektovú dokumentáciu vyhradených technických zariadení a harmonogramy ich revízií, opravy spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva domu, vedie obchodné zmluvy s dodávateľmi prác a materiálu, vedie a aktualizuje evidenciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a evidenciu poistných udalostí,

3.3. v oblasti finančno-ekonomickej agendy:

stará sa o zverené finančné prostriedky, vypočítava vlastníkom bytov a nebytových priestorov výšku mesačných preddavkov na úhradu za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Pri stanovení výšky vychádza vždy z predpokladaných nákladov na nasledujúci rok a berie do úvahy náklady z predchádzajúcich rokov, vedie priebežnú evidenciu platieb za plnenia, vedie evidenciu upomienok pre neplatičov a prehľad ich vyrovnania, podáva vlastníkom správu o svojej činnosti a stave spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku, vykonáva ročné vyúčtovanie plnení za služby najneskôr do 31.5. kalendárneho roku za predchádzajúci rok, vedie evidenciu faktúr, účtovnú agendu zobrazujúcu finančný stav a výsledky hospodárenia za dom a jednotlivé vchody.

4. Mesačná odmena za výkon správy je ..... € (slovom: .............. EUR) za jeden byt alebo nebytový priestor a .... € (slovom: .............. EUR) za jedno parkovacie státie v suteréne domu. Správca ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľom DPH, pokiaľ sa ním počas trvania zmluvy stane, k dohodnutej odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH. Mesačná odmena je splatná vždy najneskôr posledný deň v mesiaci, v ktorom správca vykonával správu domu. Zaplatenie odmeny bude vykonané predisponovaním úhrnnej sumy za všetky byty a nebytové priestory z bankového účtu domu na bankový účet správcu.

5. Správca je oprávnený meniť výšku mesačných preddavkov za zabezpečené služby potrebné pre výkon správy, len ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutí cenových orgánov alebo zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb, po predchádzajúcom oznámení vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

6. Správca je povinný viesť samostatné účtovníctvo osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne za každý spravovaný dom. Správca nesmie prostriedky domu použiť na krytie nákladov iných domov vo svojej správe.

7. Pri obstarávaní služieb a tovarov je správca povinný dohodnúť čo najvýhodnejšie podmienky, aké bolo možné dohodnúť v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výbere dodávateľa a rešpektovať výber dodávateľa, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Správca predloží výber cenových ponúk vlastníkom na každý nákup alebo potrebu vykonania opravy, ktorý nechá odsúhlasiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov, aby vybrali najvhodnejšiu ponuku.

8. Správca je povinný umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru na požiadanie nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu, čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

9. Správca je povinný zvolávať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

10. Správca je povinný písomne upozorniť vlastníkov bytov, ktorí sú v omeškaní s platbami na vznikajúci nedoplatok s upozornením na výšku poplatkov z omeškania 1 × štvrťročne.

11. Správca zabezpečí ďalšie služby, na ktorých sa zmluvné strany písomne dohodnú a to za vzájomne dohodnutú odplatu,

12. Správca zastupuje vlastníkov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb.

Článok V.

Spôsob rozúčtovania nákladov za poskytnuté plnenia

1. Skutočné náklady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov rozúčtuje správca na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome nasledovne:

 1. podľa nameraných hodnôt so zohľadnením výsledného koeficientu - vodné, stočné,
 2. podľa počtu osôb: za užívanie výťahu, upratovanie spoločných časti domu, osvetlenie spoločných priestorov,
 3. rovnakým dielom - za správu domu, havarijnú službu, deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu, používanie spoločnej televíznej antény mimo užívateľov káblovej televízie,
 4. na 1 m2 plochy bytu - odvod dažďovej vody, poistenie domu,
 5. vyúčtovanie nákladov za poskytované plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov zabezpečí správca najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku,
 6. vyúčtovaním zistený nedoplatok je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný zaplatiť na účet správcu do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. V tej istej lehote sa vráti vlastníkovi bytu preplatok zistený vyúčtovaním.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou od .......................

3. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu zmluvu vypovedať, ak s výpoveďou súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Zástupca vlastníkov najneskôr 30 dní pred uplynutím výpovednej lehoty oznámi doterajšiemu správcovi nového správcu domu, resp. osobu zodpovednú za prevzatie materiálov súvisiacich so správou domu a správou o činnosti správcu.

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody oboch zmluvných strán, a to len formou očíslovaných písomných dodatkov.

5. Právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6. Zmluva je vyhotovená v .................... rovnopisoch, pričom každý vlastník prevezme jedno vyhotovenie, jedno vyhotovenie zostane správcovi a jedno vyhotovenie správca uloží do pasportu domu.

7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Súčasťou zmluvy o výkone správy je každý zálohový predpis platieb.

Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní so splnením povinností, je povinná zaplatiť úrok z omeškania podľa nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení nariadení vlády č. 586/2008 Z. z. a č. 281/2010 Z. z. Nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

Správca nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nezabezpečením plnenia predmetu zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Článok VI.

Práva a povinnosti vlastníkov bytov v dome

1. Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sú určené Občianskym zákonníkom a zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a touto zmluvou.

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať na účet správcu preddavky vyčíslené v zálohovom predpise mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Výšku príspevku do fondu prevádzky údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení a spoločných nebytových priestorov domu, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu a na majetok spoločenstva.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa každého mesiaca, uhrádzať na účet správcu aj úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, osobitne za garážové miesto, ak sa v dome nachádza a poplatok za výkon správy.

3. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný na svoje náklady udržiavať svoj byt alebo nebytový priestor v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy.

4. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní a zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru a pri inom nakladaní s bytom alebo nebytovým priestorom v dome nerušil, neohrozoval ani inak neobmedzoval ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo výkone ich vlastníckych a spoluužívateľských práv.

5. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný odstrániť nedostatky a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome, alebo na spoločných priestoroch a častiach domu alebo príslušenstve spôsobil sám, alebo osoby užívajúce byt alebo nebytový priestor.

6. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný umožniť na nevyhnutne potrebný čas v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi správcu a osobe oprávnenej vykonávať údržbu, za účelom vykonania obhliadky alebo opravy. Sprístupnenie bytu je povinný vlastník umožniť, ak ide o opravu na spoločných zariadeniach domu prístupnú len z jeho bytu, alebo ak ide o montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby vody v byte alebo nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt.

7. Vlastník bytu a nebytového priestoru nemôže vykonávať úpravy bytu a nebytového priestoru, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu ostatných vlastníkov a autora stavby (napr. farba a tvar okien, zasklenie balkóna alebo loggie a pod.). Architektonické riešenie stavby vrátane príslušnej projektovej dokumentácie sú ako architektonické diela chránené v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona číslo 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vlastník bytu a nebytového priestoru môže vykonávať bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na ich udržanie v dobrom stave, a na zachovanie ich funkčného využívania, ktoré však neznižujú ich architektonickú hodnotu a nezasahujú do autorských práv. Na udelenie súhlasu autora nemá vlastník bytu a nebytového priestoru právny nárok. V prípade dohody vlastníka bytu a nebytového priestoru a autora o uvedených zmenách bude medzi nimi uzavretá osobitná zmluva.

8. Ak vlastník bytu a nebytového priestoru zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že:

 • hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor,

 • poškodzuje spoločné časti domu,

 • poškodzuje spoločné zariadenia domu a príslušenstvo domu,

 • sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov,

 • ohrozuje bezpečnosť vlastníkov,

 • porušuje dobré mravy v dome,

 • neplní rozhodnutia uložené súdom.

Pri zistení takéhoto poškodzovania bytu alebo nebytového priestoru a narušovaní uvedených povinností môže súd môže na návrh niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru. V súdnom konaní zastupuje spoločenstvo žalobca vlastník bytu alebo nebytového priestoru, alebo spoločenstvom poverený zástupca.

Článok VII.

Spôsob správy domu

1. Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o správe spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva.

2. Pri hlasovaní vlastníkov na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

a) zmluve o spoločenstve, jej zmene alebo o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva a o poverení osoby oprávnenej podpísať zmluvu o spoločenstve,

b) voľbe alebo odvolaní predsedu,

c) stanovách spoločenstva a zásadách hospodárenia spoločenstva,

d) výške odmeny predsedovi a členom rady a výške mesačných platieb za správu spoločenstva,

e) zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto právne úkony po schválení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome,

f) výške platby za správu,

g) zmene formy správy,

h) výške odmeny zástupcu vlastníkov,

i) preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,

j) zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,

k) zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome,

l) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu,

m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak,

n) inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu,

o) podaní návrhu na exekučné konanie12ab) alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome,

p) nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva,

r) práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

a) zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,

b) zmluve o úvere alebo jej zmene,

c) zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,

d) zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene,

e) zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo