dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzatvorená podľa ustanovenia § 151o a nasl Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), medzi zmluvnými stranami:

Oprávnený:

Obchodné meno: OPRÁVNENÁ, s. r. o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

..........................., oddiel: Sro, vložka č.: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: .............................

Štatutárny orgán: ...........................

(ďalej len ako „OPRÁVNENÁ s. r. o.”)

a

Povinný:

Obchodné meno: POVINNÁ, s. r. o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

..........................., oddiel: Sro, vložka č.: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: ...............................

Štatutárny orgán: ...........................

(ďalej len