dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

27.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzatvorená podľa ustanovenia § 151o a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), medzi zmluvnými stranami:

Oprávnený:

Obchodné meno: OPRÁVNENÁ, s. r. o.

Údaj o zápise v registri: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

..........................., oddiel: Sro, vložka č.: ...........................

Sídlo: ...........................

IČO: .............................

Štatutárny orgán: ..........................., konateľ

(ďalej len ako „OPRÁVNENÁ s. r. o.”)

a

Povinný:

Obchodné meno: POVINNÁ, s. r. o.

Údaj o zápise v registri: spoločnosť je