dnes je 13.8.2022

Input:

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

uzavretá v zmysle ustanovení §151a nasl. Občianskeho zákonníka

(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko: ...................................................

Rodné priezvisko: .....................................................

Dátum narodenia: ....................................................

Rodné číslo: ...............................................................

Bydlisko: ....................................................................

(ďalej len ako „záložný veriteľ”)

a

Meno a priezvisko: ...................................................

Rodné priezvisko: .....................................................

Dátum narodenia: