dnes je 13.8.2022

Input:

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technika

18.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.10.1 Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technika

Ing. Tamara Paceková; Mgr. Laura Fotopulosová

Stiahnuť vzor


Dohoda o vykonaní práce

uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Zamestnávateľ – objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

Zastúpený: ......... – konateľ

a

Zamestnanec:

Bydlisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Článok I.

Predmet dohody

(1) Predmetom tejto dohody je vykonanie činnosti revízneho technika podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami