dnes je 12.8.2020

Input:

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.3 ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP

Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument


ZÁZNAM

o oboznámení zamestnancov o BOZP

  1. Dátum školenia :
  2. Obsah školenia:
  3. Časový rozsah školenia :
  4. Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/autorizovaného bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal :

Podľa Osnovy právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov, ktorá je súčasťou dokumentácie BOZP, oboznámenie s dokumentáciou v Knihe BOZP a dokumentáciou v Knihe Pracovné prostredie.

Zamestnávateľ je povinný:

  • - pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,10) so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
  • - obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Po ukončení školenia bolo overenie vedomostí