dnes je 20.1.2021

Input:

Zdaňovanie príjmu z predaja nehnuteľnosti u fyzickej osoby

27.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2 Zdaňovanie príjmu z predaja nehnuteľnosti u fyzickej osoby

Mgr. Martina Uherová; Ing. Peter Horniaček

Príjem dosiahnutý  z predaja nehnuteľnosti sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) pokladá za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a patrí medzi ostatné príjmy. V tomto príspevku sa budeme venovať viacerým aspektom zdaňovania príjmov fyzických osôb, ktoré im plynú z predaja nehnuteľnosti. Našim čitateľom priblížime aj daňové výdavky, ktoré si môže fyzická osoba uplatniť pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti, spolu s podmienkami, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Príjmy z predaja nehnuteľnosti patria medzi príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP vtedy, ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorú predávajúci využíva

  • na osobné účely, alebo

  • na prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, pričom nie je podstatné či je prenajímaná nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku predávajúceho, alebo

  • na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak v momente predaja nehnuteľnosť už nie je zahrnutá do obchodného majetku predávajúceho.

Pri posudzovaní splnenia podmienok pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti sa posudzujú dva faktory:

  • spôsob nadobudnutia (napr. dedenie, darovanie, kúpa, a pod.),

  • doba vlastníctva.

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti až v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú zdaniteľné príjmy znížené o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie predmetných príjmov. Ak sú výdavky spojené s týmto druhom príjmu vyššie, ako dosiahnutý príjem, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že pri dosiahnutí príjmov z predaja nehnuteľnosti nie je možné vykázať stratu.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú na daňové účely považované za tzv. pasívne príjmy, nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku. Pri tomto druhu príjmov nie je daňovník povinný registrovať sa u správcu dane.

Ak nie sú splnené podmienky pre oslobodenie príjmu dosiahnutého predajom