Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

31.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Michal Andrejšin

Ak správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov, vlastník každého bytu a každého nebytového priestoru (NP) v dome je v „dvojjedinom” postavení:

 • jednak ako „zakladateľ” - účastník zriaďovania - spoločenstva vlastníkov, resp. „člen” zhromaždenia spoločenstva vlastníkov a bezprostredný účastník rozhodovania tohto spoločenstva,

 • a súčasne aj ako vlastník určitého bytu alebo určitého nebytového priestoru, ktorý je viazaný rozhodnutiami orgánov spoločenstva - predovšetkým zhromaždenia vlastníkov, rady spoločenstva a predsedu spoločenstva - a musí sa týmito rozhodnutiami správať a aj ich vykonávať.

 • robia osoby, ktoré na to oprávňuje zmluva o zriadení spoločenstva alebo zákon (štatutárne orgány),

 • môžu robiť aj iné osoby - pracovníci alebo členovia -, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločenstva vlastníkov alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti spoločenstvu vlastníkov, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti spoločenstva vlastníkov a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník právneho úkonu nemohol vedieť.

 • na základe zmluvy (§ 7a ods. 1ZVBaNP)

 • výnimočne zo zákona - ex lege (§ 8a ods. 8ZVBaNP).

 • upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a

 • podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.

 • zmluvu o výkone správy vypovedal správca,

 • správca nemôže ukončiť výkon správy, pretože vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú ani do jedného roka odo dňa skončenia výpovednej lehoty uzavretú zmluvu o výkone správy s iným správcom, ani si nezaložili spoločenstvo.

Spoločenstvo je – ako združenie fyzických alebo právnických osôb, ktorými sú všetci vlastníci všetkých bytov a všetkých NP v dome -, právnická osoba založená podľa ZVBaNP. Táto právnická osoba má samostatnú spôsobilosť mať práva a povinnosti (§ 18 ods. 1OZ). Z toho vyplýva, že spoločenstvo vlastníkov je spôsobilé vykonávať vo svojom mene právne úkony, nadobúdať práva a zaväzovať sa – najmä zmluvami - naplnenie povinností.

Spoločenstvo vlastníkov je právnická osoba, ktorá:

1. spravuje:

 1. spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,
 2. nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločné nebytové priestory”),
 3. príslušenstvo a priľahlý pozemok.

Obsahom tejto správy je aj údržba a obnova spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,

2. zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome (predovšetkým dodávka a rozvod elektriny, vody a plynu, dodávka tepla a teplej vody, odvoz odpadov, …).

Právne úkony spoločenstva vlastníkov ako právnickej osoby vo všetkých veciach podľa § 20OZ:

Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zaväzujú spoločenstvo.

Vznik spoločenstva vlastníkov

Vznik spoločenstva vlastníkov:

Spoločenstvo vlastníkov sa zriaďuje:

Spoločenstvo vlastníkov – na základe zmluvy – môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov (§ 7 ods. 8ZVBaNP).

Zriadenie spoločenstva vlastníkov na základe zmluvy:

Zmluva o spoločenstve

Zmluva o spoločenstve musí sa v zmysle § 7a ods. 1 uzatvára

 • - v písomnej forme a na neurčitú dobu.
 • - Zmluva o spoločenstve sa schvaľuje rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 • - Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená; podpis ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje.
 • - Takto uzavretá zmluva o spoločenstve je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 • - Predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
 • - Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.

Písomnú zmluvu o spoločenstve uzatvára:

Obsahom zmluvy o spoločenstve sú nasledujúce povinné náležitosti:

 1. názov a sídlo spoločenstva,
 2. orgány spoločenstva a ich právomoc,
 3. spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku,
 4. úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 5. úpravu majetkových pomerov spoločenstva,
 6. spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv.

V zmluve o spoločenstve sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.

.

Dôsledky zmeny vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru:

 • - Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: