dnes je 15.7.2024

Input:

150/2013 Z.z., Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení účinnom k 1.1.2024

150/2013 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2013
o Štátnom fonde rozvoja bývania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
276/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
244/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
65/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body a poznámky pod čiarou
230/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov a poznámky pod čiarou
465/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
476/2019 Z.z.
1. 2. 2020
dopĺňa § 10
90/2020 Z.z.
25. 4. 2020
dopĺňa § 23g
359/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 104 novelizačných bodov
359/2020 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 10
212/2021 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
506/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
506/2021 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 23i
317/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 68 novelizačných bodov
317/2023 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Štátny fond rozvoja bývania1) je právnická osoba so sídlom v Bratislave (ďalej len „fond”).
(2) Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom fondu.
(3) Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Správa fondu
(1) Správcom fondu je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2) Štatutárnym orgánom fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „minister”).
§ 3
Príjmy fondu
Príjmami fondu sú
a) splátky istiny úverov poskytnutých z fondu,
b) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
c) výnosy zo sankcií uložených fondom,
d) výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,2a)
e) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie, príjmy z výťažku pri výkone dobrovoľnej dražby,
f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,3)
g) zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ”) okrem zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v prechádzajúcich rokoch,
h) výnosy z účtov zriadených fondom pre žiadateľov v banke podľa § 5 ods. 5 na realizáciu finančných operácií okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,2a)
i) dary,
j) dotácie zo štátneho rozpočtu,1)
k) finančné prostriedky Európskej únie,
l) iné príjmy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 4
Použitie prostriedkov fondu
(1) Prostriedky fondu možno použiť na
a) štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu (ďalej len „podpora”),
b) výdavky súvisiace s činnosťou fondu.
(2) O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok rozpočtu verejnej správy alebo na schodok rozpočtu verejnej správy v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, rozhoduje minister po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky. O ostatných zmenách rozpočtu fondu rozhoduje minister.
(3) Výdavky súvisiace s činnosťou fondu, okrem výdavkov za bankové služby3a) a výdavkov za vykonanie finančných operácií podľa § 5 ods. 5, nesmú ročne presiahnuť 5 % z ročných príjmov fondu podľa § 3 písm. a) až e) a h). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.4)
(4) Výdavky súvisiace s činnosťou fondu možno zvýšiť o odplatu za vykonávanie finančného nástroja podľa osobitného predpisu.2)
(5) Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2) Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
(3) Po zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa