dnes je 21.4.2024

Najnovšie

Výstavba bytov sa nečakane oživila, ale stále značne zaostáva za úrovňou pred rastom úrokovGarancia

18.4.2024, Zdroj: SITA

... Domácej produkcii stavebníctva vo februári prekvapivo pomohla najmä bytová výstavba. Tá sa po dvoch mesiacoch výrazných prepadov citeľne zotavila, medzimesačne narástla o viac ako sedminu a po medziročných poklesoch v decembri a januári o 15 - 16 % obnovila aj ľahký medziročný nárast o 3,2 %. Analytik ...

Realitný trh sa postupne rozbieha, budúci rok môže priniesť zdražovanie novostaviebGarancia

10.4.2024, Zdroj: SITA

...  Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Ako uvádza riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková, ľudia sú viac naklonení ku kúpe aj preto, že zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach pre nich už nie je takým strašiakom. „V najbližších mesiacoch ešte očakávame stabilizáciu cien ...

Podrobnosti k vyhláške č. 69/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbuGarancia

8.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od apríla tohto roku nastáva účinnosť vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu, ktorej zmyslom je ustanoviť podrobnosti o územnotechnických požiadavkách na výstavbu podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 200 ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k nariadeniu č. 59/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencaGarancia

2.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k nariadeniu č. 60/2024 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na UkrajineGarancia

2.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa  1. apríla 2024 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 60/2024 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine sa poskytuje za ubytovanie ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákonom č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií s účinnosťou od 01.04.2024Garancia

28.3.2024, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prešiel veľmi výraznou novelizáciou sadzieb správnych poplatkov prijatím zákona č. 530/2023 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 54/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavbyGarancia

27.3.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Všeobecná povinnosť elektronickej komunikácie vyplýva samosprávam a orgánom štátnej moci zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Platenie správnych poplatkov v konaní o návrhu na vkladGarancia

27.3.2024, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je od 01.04.2024 v súlade s Položkou 11 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch spoplatnené sumou 100 EUR a podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 50/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografiiGarancia

26.3.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od apríla sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, a to v zmysle splnomocňovacieho ...

Prístupné pre: PPN profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáArchív

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíArchív

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností Podľa Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Na vznik nájmu sa vyžaduje dohoda strán o podstatných náležitostiach ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Predkupné právoArchív

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

12.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Danišovičová;JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Okresný súd .................................................................... V ....................................................... ...

Prístupné pre: PPN profi plus

Ochrana vlastníckeho právaArchív

25.4.2022, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová Pri neoprávnenom zásahu do vlastníckeho práva má vlastník právo na ochranu, a to proti tomu subjektu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Z ustanovenia § 126 ods. 1 OZ Občianskeho zákonníka ...

Prístupné pre: PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

13.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Faktúra - daňový a účtovný doklad

20.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Získajte cenné informácie o náležitostiach faktúr, opravách a dopĺňaní daňových dokladov, storne, či úprave daňových dokladov. Na faktúru sa pozrieme i z pohľadu INCOTERMS. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

22.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Právo duševného vlastníctva v roku 2024

S hosťom JUDr. Pavlom Hegerom sme sa rozprávali na tému Právo duševného vlastníctva v roku 2024. Právo duševného vlastníctva sa týka nehmotn...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.4.2024

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 14.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Vyhláška úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu od 1.4.2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 31.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.4.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,33 PLN (+0,01)
1 EUR25,27 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov