dnes je 3.12.2020

Najnovšie

Ceny nehnuteľností určených na bývanie vzrástli medziročne o 8,5 percenta

2.12.2020, Zdroj: SITA

Ceny nehnuteľností určených na bývanie v treťom štvrťroku 2020 vzrástli oproti tretiemu štvrťroku 2019 o 8,5 percenta. Ceny nehnuteľností určených na bývanie v treťom štvrťroku 2020 vzrástli oproti tretiemu štvrťroku 2019 o 8,5 percenta. Vyplýva to z údajov ...

NR SR schválila dotácie na nájomné pre podnikateľov zasiahnutých druhou vlnou pandémie

2.12.2020, Zdroj: SITA

Dotácie na nájomné budú môcť získať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie koronavírusu. Poslanci v utorok 1. 12. 2020 schválili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Plénum o legislatíve rokovalo v skrátenom ...

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o poskytovaní dotácií na nájomnéGarancia

1.12.2020, Zdroj: SITA

Aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie budú mať podľa všetkého možnosť žiadať štát o poskytnutie dotácie na nájomné. Poslanci totiž v piatok 27. 11. 2020 posunuli do druhého čítania novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva ...

Seniori nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie daneGarancia

26.11.2020, Zdroj: SITA

Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku ...

Podmienky obstarania obecných nájomných bytov sa od 1. januára zatraktívniaGarancia

26.11.2020, Zdroj: SITA

Podmienky obstarania obecných nájomných bytov prostredníctvom dotácie, ako aj podmienky poskytovania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa od 1. januára 2021 zlepšia a zároveň aj zatraktívnia. Podmienky obstarania obecných nájomných bytov ...

Dotácie na nájomné budú môcť získať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémieGarancia

26.11.2020, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, budú môcť získať dotácie na nájomné. Vláda schválila novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu hospodárstva. Vyplatili sme už desiatky miliónov eur tisícom subjektov a ...

Prenájom chaty fyzickou osobou z pohľadu DPH v roku 2020Garancia

25.11.2020, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občan vlastní chatu, pri výstavbe ktorej si uplatnil odpočet DPH, pretože mal záujem chatu po dokončení prenajímať formou krátkodobého prenájmu. Registrovaný na DPH bol z iného titulu ako právnik. Príjmy z prenájmu vykazuje ako príjmy podľa § 6 ods. 3 ako ...

Postavenie samostatne hospodáriaceho roľníka v stavebnom konaní v roku 2020Garancia

23.11.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pre samostatne hospodáriaceho roľníka, aké výnimky zo stavebného zákona platia? On môže stavať len tam, kde to územno-plánovacia dokumentácia povolí? Alebo aj mimo, keďže má hospodárstvo na pozemku a vie ju deklarovať, že bude ...

Členstvo spoluvlastníkov bytov v orgánoch spoločenstva v roku 2020Garancia

20.11.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Môžu byť spoluvlastníci jedného bytu (manželia) spolu v orgánoch spoločenstva bytov a nebytových priestorov tak, že manžel je členom rady a manželka má záujem vo voľbách predsedu kandidovať na túto funkciu? Nie je to v rozpore s § 7c ods. ...

Ústavný súd opäť nevyhovel návrhu poslancov v súvislosti s novelou zákona o tepelnej energetikeGarancia

19.11.2020, Zdroj: SITA

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna rozhodol, že nevyhovie návrhu poslancov z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) z októbra 2018 v súvislosti s novelou zákona o ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vstup na súkromný pozemok

24.4.2013, JUDr. Lucia Danišovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstup na súkromný pozemok V systéme demokratickej spoločnosti patrí vlastnícke právo k základným ľudským právam zabezpečeným a chráneným ústavne. Ústava SR v čl. 20 garantuje každému právo vlastniť majetok. Vlastníctvo je pritom nedotknuteľné. Súčasťou ...

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti

2.1.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k veci, právu alebo inej majetkovej hodnote. Pokiaľ sa prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti, postupuje sa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (pokiaľ ide o kúpnu zmluvu, ust. § ...

Rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou kúpnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti

4.10.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou kúpnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti Predaj nehnuteľnosti upravuje Občiansky zákonník. A to aj v tom prípade, ak sú zmluvnými stranami obchodní partneri. Predaj nehnuteľnosti upravuje Občiansky zákonník. A to aj v tom prípade, ak sú zmluvnými stranami obchodní partneri. ...

Vecné bremeno in personam a prevod nehnuteľnosti

7.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Nie je nezvyklým, ak sa k nehnuteľnosti viaže vecné bremeno, ktoré môže byť v podobe „ ...

Ukončenie nájomnej zmluvy

18.4.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie nájomnej zmluvy Ku skončeniu nájmu dochádza uplynutím doby. na ktorú bola dojednaná. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť na skončení nájmu ešte pred uplynutím dojednanej doby. V prípade, ak po skončení nájmu nájomca vec užíva aj naďalej po ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
december 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 3.12.2020
1 EUR1,21 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (+0,01)
1 EUR4,48 PLN (-0)
1 EUR26,41 CZK (+0,18)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV