dnes je 14.8.2022

Najnovšie

Potvrdenie správcu o nedoplatkochGarancia

12.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Potvrdenie správcu o nedoplatkoch Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je potvrdenie správcu alebo predsedu ...

Konanie o zázname podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

9.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Návrh zákona podrobnejšie upravuje konanie o zázname, ktorého úprava bola v doterajšej právnej úprave už nedostačujúca, nakoľko neumožňovala napr. čiastočný zápis právoplatnej verejnej listiny predloženej na zápis z dôvodu, že niektoré údaje v nej uvedené nevychádzali z platných ...

Plomba na liste vlastníctvaGarancia

9.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Plomba na liste vlastníctva Príslušný okresný úrad, katastrálny odbor v deň, keď mu bola doručená, avšak najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie ...

Zápis stavby postavenej pred 01.10.1976 do katastra nehnuteľností, ak sa nezachovali žiadne dokladyGarancia

8.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Podľa § 46 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie ...

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 14 Vypratanie bytuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopolusová (1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu. (2) Ak nájomca byt neodovzdá prenajímateľovi v lehote do piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, je prenajímateľ ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 3 AgentúraGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopolusová (1) Agentúra je právnická osoba, ktorá najmä a) vytvára podmienky a nástroje pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania, b) vypracováva a predkladá vláde návrh kritérií výberu investičných partnerov, c) hodnotí splnenie kritérií na nadobudnutie postavenia investičných partnerov ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 9 Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytuGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopolusová (1) Vláda ustanoví nariadením vlády maximálnu výšku nájomného bez úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a bez nákladov na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu; vláda môže ustanoviť odlišnú maximálnu výšku nájomného v závislosti od regiónov, projektov nájomného bývania ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 5 Zrušenie agentúryGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopolusová (1) Zrušenie agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády. (2) Dňom zrušenia agentúry majetok agentúry prechádza z vlastníctva agentúry do vlastníctva štátu, v ktorého mene koná úrad vlády. Na úrad vlády dňom zrušenia agentúry prechádzajú aj všetky práva a povinnosti, ako ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 16 Spoločné ustanoveniaGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopolusová ( 1) Na nájomnú zmluvu uzavretú podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak odsek 2 neustanovuje inak. (2) Nájom podľa tohto zákona sa nespravuje ustanoveniami § 582 vo vzťahu k právu prenajímateľa vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú bez ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 1 Predmet úpravyGarancia

8.8.2022, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopolusová Tento zákon upravuje a) vymedzenie základných pojmov štátom podporovaného nájomného bývania, b) vymedzenie právnych vzťahov súvisiacich s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania, c) založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len „agentúra ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Predkupné právoGarancia

18.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Pittner; Mgr. Rastislav Sopóci; JUDr. Michal Andrejšin; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa zákona č.  182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“) ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vecné bremenáGarancia

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Právny inštitút vecného bremena je upravený v ustanoveniach § 151n až § 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V rámci problematiky dane z pridanej hodnoty je dodanie  nehnuteľnosti oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“).  Počnúc 1. januárom 2019 došlo v rámci spomínaného ...

Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

14.3.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne  ako spoluvlastníka  spoločných častí domu, ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Pripravovaná novela zákona o katastri nehnuteľností od 1.1.2023

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 25.8.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 12.8.2022
1 EUR1,03 USD (+0,01)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,68 PLN (-0,02)
1 EUR24,35 CZK (-0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
ODBORNÍK ODPORÚČA
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV