dnes je 25.6.2024

Input:

162/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení účinnom k 1.4.2024

162/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. júna 1995
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
222/1996 Z.z.
24. 7. 1996
ruší § 17, § 58, § 60 až § 62,mení § 11, § 12, § 16, § 22, dopĺňa nové § 67a až § 67d
255/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení, 53 novelizačných bodov
419/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 22, § 28, dopĺňa § 28, nový § 79e
173/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení 46 novelizačných bodov
568/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 43
669/2007 Z.z.
31. 12. 2007
dopĺňa § 67
384/2008 Z.z.
15. 10. 2008
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
304/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
103/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
212/2018 Z.z.
1. 10. 2018
mení a dopĺňa 51 novelizačných bodov
212/2018 Z.z.
1. 10. 2019
dopĺňa § 35 a § 43
225/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 69b
325/2022 Z.z.
1. 11. 2022
mení § 69
2/2023 Z.z.
1. 2. 2023
dopĺňa § 9
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Kataster nehnuteľností
(1) Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster”) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti”).
(2) Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.
§ 2
Informačný systém katastra
Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.
(2) Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.
(3) Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.
(4) Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.
(5) Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom systéme.
(6) Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.
(7) Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.
(8) Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.
(9) Katastrálnym operátom sa rozumie súbor