dnes je 25.6.2024

Input:

116/1990 Zb., Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení účinnom k 1.7.2004

116/1990 Zb.
ZÁKON
z 23. apríla 1990
o nájme a podnájme nebytových priestorov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
403/1990 Zb.
1. 11. 1990
dopĺňa § 9 ods. 2 písm. h
529/1990 Zb.
13. 12. 1990
mení § 15 ods. 2
229/1991 Zb.
21. 5. 1991
dopĺňa § 9 ods. 2 písm. i
540/1991 Zb.
10. 12. 1991
mení § 3, § 9, § 15
350/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 3
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon sa vzťahuje
a) na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu;
b) na byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely.1)
§ 2
S priestormi uvedenými v § 1 (ďalej len „nebytové priestory”) nakladajú ich vlastníci, prípadne tí,2) ktorí vykonávajú právo hospodárenia (ďalej len „prenajímateľ”).
§ 3
Zmluva o nájme
(1) Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému (ďalej len „nájomca”) zmluvou o nájme (ďalej len „zmluva”).
(2) Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.3)
(3) Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.4)
(4) Ak zmluva neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, je neplatná.
§ 4
Prikázanie nájomcu
V prípadoch ustanovených zákonmi národných rád možno prikázať prenajímateľovi, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom; v tomto prípade môže prenajímateľ vypovedať zmluvu iba so súhlasom orgánu, ktorý prikázal jej uzavretie. Ustanovenia tohto zákona inak zostávajú nedotknuté.
§ 5
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
(1) Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.
(2) Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve.
(3) Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním.
(4) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
§ 6
Podnájom
(1) Nájomca je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa.
(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z § 5 sa vzťahujú aj na toho, komu sa nebytový priestor prenechal do podnájmu.
Nájomné
§ 7
Ak výška nájomného alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí sa dohodou.
§ 8
Ak nájomca môže nebytový priestor užívať obmedzene len preto, že prenajímateľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom, má nájomca nárok na pomernú zľavu z nájomného; toto ustanovenie sa vzťahuje aj na podnájom.
Skončenie nájmu
§ 9
(1) Nájom dojednaný na určitý čas sa skončí