dnes je 19.7.2024

Input:

582/2004 Z.z., Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení účinnom k 1.4.2024

582/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
120/2006 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 17 ods. 1
460/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 17
538/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa 70 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
535/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 99
467/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
527/2010 Z.z.
29. 12. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
527/2010 Z.z.
1. 3. 2011
mení § 8
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 103
460/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 95
460/2011 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 80 novelizačných bodov
548/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
68/2012 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 85
286/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
343/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 77 a poznámku pod čiarou
347/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 40, § 77 a poznámku pod čiarou
268/2014 Z.z.
15. 10. 2014
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení § 8
361/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 78
79/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 77 a poznámky pod čiarou
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 17
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 77 a § 78
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 82 a § 104j
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 99e
460/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
354/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 17
470/2021 Z.z.
11. 12. 2021
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
178/2022 Z.z.
15. 6. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
249/2022 Z.z.
1. 9. 2022
dopĺňa 2 novelizačné body
335/2022 Z.z.
1. 11. 2022
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
2/2023 Z.z.
1. 9.2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
198/2023 Z.z.
1. 10. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
278/2023 Z.z.
1. 11. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”).
§ 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 4
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome1) (ďalej len „daň z bytov”).
Daň z pozemkov
§ 5
Daňovník
(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,2) správca pozemku vo vlastníctve obce3) alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku4) zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster”).
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,5)
b) nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,6)
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 6
Predmet dane
(1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,7) ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,7a)
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,7) okrem ostatných plôch podľa písmena a),
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,8) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky.
(2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na