dnes je 19.7.2024

Input:

181/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu, v znení účinnom k 1.9.2023

181/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 5. júna 2019
o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
373/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
513/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
244/2022 Z.z.
15. 7. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
337/2023 Z.z.
1. 9. 2023
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje výšku
a)  dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 zákona a odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 zákona poskytovanej podľa § 8 zákona a
b)  obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona.
Výška dotácie
§ 2
Na stavebnú úpravu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 86 850 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 80 % obstarávacích nákladov.
§ 3
(1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na
a)  verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 125 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 650 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
b)  verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške
1.  160 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 860 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
2.  14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
c)  miestnu komunikáciu vo výške 80 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 870 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
d) odstavnú plochu vo výške
1. 80 eur na 1 m2) odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 390 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, ak žiadateľ neobstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)
2. 85 eur na 1 m2) odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 420 eur na nájomný byt, najviac však vo výške