dnes je 25.6.2024

Input:

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností

4.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.232 Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností

JUDr. Lucia Filagová

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností

Podľa Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Na vznik nájmu sa vyžaduje dohoda strán o podstatných náležitostiach nájomnej zmluvy, ktorými sú najmä predmet nájmu, nájomné a jeho výška. Písomnú formu nájomnej zmluvy musí mať napr. zmluva o nájme pôdy, poľnohospodárskeho podniku a lesného pozemku s poukazom na § 14 ods. 1 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Predmet nájmu musí byť špecifikovaný v prípade nehnuteľností údajmi z katastra nehnuteľností s poukazom na § 42 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných