dnes je 14.8.2022

Input:

180/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení účinnom k 1.7.2018

180/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. júla 1995
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
131/1996 Z.z.
1. 5. 1996
ruší §23 ods. 3, 5 a 6 písm. b), §28 ods. 3, §23 ods. 2
80/1998 Z.z.
1. 4. 1998
dopĺňa § 15
219/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 15
193/2001 Z.z.
1. 6. 2001
dopĺňa § 19
419/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení, 29 novelizačných bodov
503/2003 Z.z.
1. 1. 2004
dopĺňa § 15 a nový § 16a
549/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení § 22
218/2005 Z.z.
28. 5. 2005
pozastavuje účinnosť § 15
537/2006 Z.z.
30. 9. 2006
ruší § 15
396/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
139/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení § 19
241/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
57/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa § 24
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 4 novelizačné body
34/2014 Z.z.
27. 2. 2014
mení a dopĺňa § 21, § 22 a poznámku pod čiarou
115/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
24/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
122/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 8 novelizačných bodov
153/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
110/2018 Z.z.
1. 7. 2018
dopĺňa sa jeden novelizačný bod
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
KONANIE O OBNOVE EVIDENCIE NIEKTORÝCH POZEMKOV A PRÁVNYCH VZŤAHOV K NIM
§ 1
(1) V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „konanie”) sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register”).
(2) Na území bývalého Vojenského obvodu Javorina sa pre katastrálne územie alebo jeho časť zostaví zjednodušený register na základe údajov o vlastníckom práve platných ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát a údajov katastrálneho operátu platných ku dňu potvrdenia zjednodušeného registra; príslušným okresným úradom na konanie je Okresný úrad Kežmarok na úseku pozemkovom.
(3) Zjednodušený register sa zostaví aj pri usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy o priebehu štátnej hranice prešiel na územie iného štátu a vlastníkovi tohto pozemku nebola poskytnutá náhrada.
(4) Pri zostavovaní zjednodušeného registra sa postupy podľa § 7, § 10 až 12 nepoužijú.
(5) Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, 1) ktoré nie sú evidované alebo sú evidované neúplne podľa osobitných predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií 2) (ďalej len „pozemok”), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(6) Okresný úrad v sídle kraja [§ 3 ods. 2 písm. a)] vyberie na konanie určený operát. 3)
§ 2
(1) Katastrálne územia, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku uskutoční konanie, uvedú sa v harmonograme konaní (ďalej len „harmonogram”); to neplatí pre zjednodušený register podľa § 1 ods. 2 a 3.
(2) Harmonogram (odsek 1) schvaľuje na návrh Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”).
§ 3
(1) Na účely konania sa katastrálne územia členia na katastrálne územia, v ktorých
a) operát pozemkového katastra sa zjednotil s operátom pozemkovej knihy,
b) operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy, ale údaje v nich uvedené možno identifikovať,
c) operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy a údaje v nich uvedené nemožno identifikovať,
d) operát vyhotovený na základe komasácie nepotvrdil súd, ale účastníci komasačného konania vstúpili do držby,
e) operát pozemkovej knihy nie je k dispozícii,
f) operát katastra nehnuteľností a operát pozemkovej knihy boli platné ku dňu nadobudnutia vlastníctva pozemkov štátom podľa § 1 ods. 2 alebo pozemky prešli na územie iného štátu podľa § 1 ods. 3.
(2) Vecne príslušným na konanie (ďalej len „správny orgán”) v katastrálnych územiach uvedených v
a) odseku 1 písm. a) a b) je okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností,
b) odseku 1 písm. c) až f) je okresný úrad na úseku pozemkovom.
§ 4
(1) Správny orgán zriaďuje pre každú obec komisiu na