dnes je 15.7.2024

Input:

180/2013 Z.z., Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2017

180/2013 Z.z.
zákon
z 19. júna 2013
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
506/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
115/2014 Z.z.
1. 5. 2014
dopĺňa § 9a a poznámku pod čiarou
374/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 7, § 9b a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
378/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
55/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení § 2
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon
a) ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,
b) upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,
c) zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením.
§ 2
Postavenie okresných úradov
(1) Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2) Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3) Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený podľa odseku 6, ak § 7 neustanovuje inak.
(4) Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.
(5) Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo smernicou po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.
§ 3
Sídla a územné obvody okresných úradov
(1) V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy
a) civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
b) hospodárskej mobilizácie,
c) katastra nehnuteľností,
d) obrany štátu,
e) starostlivosti o životné prostredie,
f) regionálneho rozvoja.
(2) V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy
a) cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
b) poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,
c) všeobecnej vnútornej správy,
d) živnostenského podnikania.
(3) Ak zákon ustanovuje pôsobnosť len okresnému úradu v sídle kraja, jeho územným obvodom pôsobnosti je územný obvod kraja, v ktorom má okresný úrad v sídle kraja sídlo; to sa nevzťahuje na Okresný úrad Košice-okolie.
(4) Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko okresného úradu a určiť jeho územný obvod.
Pôsobnosť okresných úradov
§ 4
(1) Pôsobnosť okresných úradov ustanovuje tento zákon a osobitné zákony.
(2) Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6
a) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
c) je