dnes je 15.7.2024

Input:

182/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení účinnom k 1.4.2024

182/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 1993
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
158/1998 Z.z.
1. 6. 1998
ruší § 31, mení, dopĺňa
173/1999 Z.z.
16. 7. 1999
mení, dopĺňa § 17 ods. 3, § 18 ods. 1, § 29
252/1999 Z.z.
11. 10. 1999
mení § 15 ods. 3
400/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 29, dopĺňa § 17
512/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, dopĺňa
367/2004 Z.z.
1. 7. 2004
ruší § 16 ods. 2, mení, dopĺňa 33 novelizačných bodov
469/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 10, dopĺňa nový § 32b
268/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení, dopĺňa 40 novelizačných bodov
325/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 7, § 7d a § 30
595/2009 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa § 18
70/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa § 18
205/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
246/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7, § 8a, § 32e a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 7c a poznámku pod čiarou
283/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
63/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa § 15, § 32h a poznámku pod čiarou
230/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body a poznámky pod čiarou
476/2019 Z.z.
1. 2 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a rozsah úpravy
Predmet a rozsah úpravy
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) vlastníctvo bytov a nebytových priestorov,
b) správu bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku,
c) práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
d) spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) byty osobitného určenia1) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt,1a)
b) byty v domoch osobitného určenia,2)
c) rodinné domy,3) ktoré majú len jeden byt.
§ 2
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) domom bytový dom alebo nebytový dom,
b) bytovým domom budova, v ktorej
1. je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,
2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
c) nebytovým domom budova, v ktorej
1. je menej ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,
2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
d) bytom miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú kolaudačným osvedčením stavebného úradu určené na bývanie ako samostatná bytová jednotka,
e) nebytovým priestorom miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú kolaudačným osvedčením stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu5) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,
f) podlahovou plochou plocha všetkých miestností bytu alebo nebytového priestoru bez plochy balkónu, lodžie a terasy, okrem terasy, ktorá nie je spoločnou časťou domu; do podlahovej plochy bytu sa započítava aj plocha miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu,5)
g) spoločnou časťou domu časť domu nevyhnutná na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, terasa, podkrovie, povala, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ako aj miestnosť domu, ktorá je určená na spoločné užívanie a umiestnenie technologických zariadení, najmä práčovne, kotolne, sušiarne alebo kočikárne,
h) spoločným zariadením domu technologické zariadenie, ktoré je určené na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu, a to aj keď je umiestnené mimo domu, najmä výťah, zariadenie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, vzduchotechnika, spoločné elektrické a telekomunikačné rozvody, bleskozvod, komín, vodovodná prípojka, teplonosná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, plynová prípojka a telekomunikačná prípojka,
i) príslušenstvom domu stavby