dnes je 15.7.2024

Input:

22/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

22/2024 Z. z.
[zrušené nepriamo č. 60/2024 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 znie:
㤠1
Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie”) sa poskytuje vo výške nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu,1maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca.”.
2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 29. februára 2024 sa príspevok poskytne vo výške podľa § 1 v znení účinnom do 29. februára 2024.”.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
 
Robert Fico v. r.