dnes je 15.7.2024

Input:

222/2022 Z.z., Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 25.6.2023

222/2022 Z. z.
ZÁKON
z 25. mája 2022
o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
231/2023 Z.z.
25. 6. 2023
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) vymedzenie základných pojmov štátom podporovaného nájomného bývania,
b) vymedzenie právnych vzťahov súvisiacich s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania,
c) založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len „agentúra”).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a) štátom podporovaným nájomným bývaním je nadobúdanie a prevádzka bytových domov spôsobom ustanoveným v tomto zákone s využitím podporných nástrojov najmä v oblasti sociálnej politiky štátu s cieľom zabezpečenia cenovo dostupného bývania pre širokú verejnosť, ak postupom uvedeným v zákone
1. prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva výstavbou,
2. prenajímateľ nadobudol bytové domy do vlastníctva kúpou alebo
3. investičný partner sa stal priamo alebo nepriamo spoločníkom právnickej osoby, ktorá nadobudla bytové domy do vlastníctva výstavbou alebo kúpou a táto právnická osoba získala právne postavenie prenajímateľa,
b) bytový dom je budova,
1. ktorú prenajímateľ nadobudol alebo nadobudne do vlastníctva v súlade s projektom nájomného bývania schváleným agentúrou,
2. pri ktorej od kolaudácie, ktorou sa povolilo jej prvé užívanie, neuplynulo viac ako päť rokov ku dňu schválenia projektu nájomného bývania agentúrou podľa tohto zákona,
3. v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie,
4. v ktorej sú všetky byty určené na užívanie výlučne nájomcami na základe nájomných zmlúv podľa tohto zákona a
5. v ktorej sú všetky nebytové priestory užívané na iné účely ako na bývanie,
c) byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na funkcie bývania a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné jednotky, ak
1. sa byt nachádza v bytovom dome,
2. podlahová plocha bytu je najmenej 27 m2) a najviac 90 m2) ,
3. vybavenie bytu zodpovedá technickej norme alebo obdobnej technickej špecifikácii,
4. k bytu prislúcha balkón, terasa alebo lodžia a
5. povrchové úpravy bytu sú v konečnej úprave,
d) podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho miestností a príslušenstva bytu2) bez plochy terás, lodžií a balkónov,
e) projekt nájomného bývania je individualizovaný zámer investičného partnera nadobudnúť priamo alebo nepriamo jeden alebo viaceré bytové domy do vlastníctva prenajímateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená prevádzka jedného alebo viacerých bytových domov spôsobom ustanoveným v tomto zákone, ktorý investičný partner pred jeho realizáciou predkladá agentúre na schválenie; projekt nájomného bývania musí vždy zahŕňať bytový dom alebo bytové domy s aspoň 20 bytmi,
f) investičný partner je právnická osoba so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, schválená vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na účely uzatvorenia investičnej zmluvy,
g) prenajímateľ je právnická osoba so