dnes je 15.7.2024

Input:

23/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov

23/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 178/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 459/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Príspevok za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok”) v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca.”.
2. V § 1 ods. 2 písm. a) sa suma „710 eur” nahrádza sumou „390 eur”.
3. V § 1 ods. 2 písm. b) sa suma „1 080 eur” nahrádza sumou „540 eur”.
4. V § 1 ods. 2 písm. c) sa suma „1 430 eur” nahrádza sumou „720 eur”.
5. V § 1 ods. 2 písm. d) sa suma „1 790 eur” nahrádza sumou „900 eur”.
6. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
㤠5b
Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 29. februára 2024 v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 2 prvej vety zákona sa príspevok poskytne podľa § 1 ods. 1 a 2 vo výške v znení účinnom do 29. februára 2024.”.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
 
Robert Fico v. r.