dnes je 18.5.2024

Input:

32/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

32/2024 Z. z.
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 sa slová „odseky 4 až 11” nahrádzajú slovami „odseky 4 až 16”.
2. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Zakladateľská zmluva agentúry a jej zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.”.
3. V § 3 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
4. V § 3 odsek 7 znie:
„(7) Členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.”.
5. V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:
„(8) Členov dozornej rady agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry. Dozorná rada musí mať minimálne troch členov.
(9) Generálneho riaditeľa agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.
(10) Na vzdanie sa funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu.6a
(11) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo generálnym riaditeľom.
(12) Stanovy agentúry a ich zmeny schvaľuje členská schôdza agentúry.”.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 13 až 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a§ 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.”.
6. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Výšku ročného členského poplatku členov agentúry schvaľuje členská schôdza.”.
7. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenia § 3 ods. 6 až 11 v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vzťahujú aj na členov predstavenstva, členov dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.”.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z. a zákona č. 137/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu21fa jeho výkon.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21f