dnes je 15.7.2024

Input:

40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení účinnom k 1.12.2019

40/1964 Zb.
OBČIANSKY ZÁKONNÍK
z 26.februára 1964
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1969 Zb.
1. 7. 1969
ruší § 426
131/1982 Zb.
1. 1. 1983
dopĺňa § 489a
131/1982 Zb.
1. 4. 1983
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov
94/1988 Zb.
1. 7. 1988
ruší § 508 ods. 2 a označenie ods. 1
188/1988 Zb.
1. 1. 1989
mení § 477a a dopĺňa § 507c
87/1990 Zb.
29. 3. 1990
mení § 13
105/1990 Zb.,
1. 5. 1990
ruší § 397 ods. 4, § 489a a § 490 ods. 2
116/1990 Zb.
1. 5. 1990
ruší § 196, § 197, § 392, § 393, § 493 ods. 2
87/1991 Zb.
1. 4. 1991
ruší § 453a a mení § 390 a § 493
509/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení a dopĺňa 110 novelizačných bodov
264/1992 Zb.
1. 1. 1993
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
278/1993 Z.z.
1. 1. 1994
ruší §876 ods. 1
249/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení §48 ods. 1
153/1997 Z.z.
20. 6. 1997
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
211/1997 Z.z.
30. 7. 1997
mení § 42a a dopĺňa nový § 42b
252/1999 Z.z.
11. 10. 1999
mení § 515b a dopĺňa § 853
218/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení a dopĺňa § 42a
261/2001 Z.z.
1. 9. 2001
mení, 14 novelizačných bodov
281/2001 Z.z.
1. 10. 2001
mení § 40a a dopĺňa § 741a až § 741k
23/2002 Z.z.
7. 2. 2002
mení § 616
34/2002 Z.z.
1. 3. 2002
ruší § 20b, § 20c, § 20d, § 20e, § 477 ods. 2
95/2002 Z.z.
1. 3. 2002
mení § 788 ods. 2
184/2002 Z.z.
1. 6. 2002
mení § 120 ods. 2
215/2002 Z.z.
1. 5. 2002
mení § 40 ods. 4
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 19 novelizačných bodov
526/2002 Z.z.
1. 5. 2004
mení § 789
504/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 673, § 674, § 677 ods. 2
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 5, § 20i ods. 2;
150/2004 Z.z.
1. 4. 2004
mení, 14 novelizačných bodov
404/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
635/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
635/2004 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa § 151me
171/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 846
266/2005 Z.z.
30. 6. 2005
ruší § 151me
336/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení § 151j ods. 1, § 151l ods. 1 a dopĺňa nový § 151me
118/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení § 509
188/2006 Z.z.
13. 4. 2006
dopĺňa nový § 449a
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení § 1, § 672 a dopĺňa nový § 442a, § 458a
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 20i
568/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
214/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 40 a prílohu
379/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 741c a § 779
186/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
575/2009 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
129/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
546/2010 Z.z.
1. 1. 2011
dopĺňa 5 novelizačných bodov
130/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a dopĺňa § 151me a prílohu
161/2011 Z.z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
dopĺňa osemnástu hlavu
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení § 20i, § 151l a § 553b
102/2014 Z.z.
13. 6. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa § 52
106/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
335/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
117/2015 Z.z.
1. 10. 2015
dopĺňa § 151me
239/2015 Z.z.
15. 10. 2015
dopĺňa § 786
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
dopĺňa § 40
438/2015 Z.z.
23. 12. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
39/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 20i
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 7 novelizačných bodov
170/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
184/2018 Z.z.
1. 9. 2018
dopĺňa §118 a § 119
213/2018 Z.z.
1. 10. 2018
dopĺňa 6 novelizačných bodov
343/2018 Z.z.
5. 12. 2018
dopĺňa § 54 a dvatsiatu štvrtú hlavu v deviatej časti
25/2019 Z.z.
30. 1. 2019
ruší § 446
394/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 4 noevlizačné body
108/2024 Z.z.
1. 7. 2024
doteraz neuvedené
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA
§ 1
(1) Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.
(2) Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.1)
(3) Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony.
§ 2
(1) Občianskoprávne vzťahy vznikajú z právnych úkonov alebo z iných skutočností, s ktorými zákon vznik týchto vzťahov spája.
(2) V občianskoprávnych vzťahoch majú účastníci rovnaké postavenie.
(3) Účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje a ak z povahy ustanovení zákona nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť.
§ 3
(1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
(2) Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou.
§ 4
Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.
§ 5
Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.
§ 6
Ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.
DRUHÁ HLAVA
ÚČASTNÍCI OBČIANSKOPRÁVNYCH VZŤAHOV
Prvý oddiel
Fyzické osoby
§ 7
(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.
(2) Smrťou táto spôsobilosť zanikne. Ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu vyhlási za mŕtvu, ak zistí jej smrť inak. Za mŕtvu súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije.
§ 8
(1) Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.
(2) Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.
§ 9
Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
§ 10
(1) Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony.
(2) Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov