dnes je 15.7.2024

Input:

69/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

69/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 26. marca 2024
o územnotechnických požiadavkách na výstavbu
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje územnotechnické požiadavky na výstavbu pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1) Všeobecnou požiadavkou je
a)  dodržiavanie požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a regulatívov pre rozvoj územia podľa záväznej časti územného plánu a požiadaviek ustanovených v tejto vyhláške,
b)  určenie účelného priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré zabezpečí súlad verejných a súkromných záujmov rozvoja územia pri zachovaní hodnôt územia, jeho priestorovo-funkčných celkov alebo jeho častí a pozemkov,
c)  určenie podmienok usporiadania pri ktorom nedochádza k zhoršeniu kvality a hodnoty územia, jednotlivých druhov funkčného využívania územia,
d)  určenie prípustného spôsobu funkčného využívania územia a intenzity využívania územia,
e)  určenie zodpovedajúcej dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry,
f)  určenie ochranného pásma, bezpečnostného pásma alebo ochranného územia, v ktorých sa zakazuje činnosť alebo obmedzuje činnosť, ktorá by mohla obmedziť funkcie, pre ktoré bolo ochranné pásmo, bezpečnostné pásmo alebo ochranné územie vymedzené, alebo ohroziť zdravie obyvateľstva,
g)  určenie bezbariérovej prístupnosti verejných priestorov a funkčných území a ich vzájomného bezbariérového prepojenia dopravnou infraštruktúrou alebo
h)  určenie zodpovedajúcej zelenej infraštruktúry a krajinnej infraštruktúry v území, ktorá zabezpečuje adaptačné a mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickou krízou.
(2) V územnom pláne zóny pri určovaní podrobnejšieho funkčného a priestorového využívania pozemkov sa územie člení na pozemky, ktoré sú určené na zastavanie stavbami s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania každého pozemku, a na pozemky, ktoré nie sú určené na zastavanie stavbami, s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania každého pozemku.
§ 3
Priestorové usporiadanie územia
(1) Pri usporiadaní územia sa zachováva a vytvára súlad medzi stavbami a voľnými priestormi na účel tvorby urbanistickej štruktúry s uplatnením zásad priestorovej kompozície so zreteľom na prírodné a kultúrnohistorické hodnoty existujúcich štruktúr.
(2) Pri tvorbe urbanistickej štruktúry sa zabezpečuje
a)  zachovanie a vytváranie kompozičných prvkov v území,
b)  zachovanie a navrhovanie priehľadov a výhľadov v území,
c)  zachovanie a vytváranie panorámy a siluety obce,
d)  zachovanie a rešpektovanie prvkov ekologickej stability,
e)  vytváranie verejných priestorov,
f)  prevetrávanie územia,
g)  zadržiavanie zrážkových vôd v území,
h)  vytváranie prepojených území zelenej infraštruktúry,
i)  dostatočná miera priechodnosti územia,
j)  prejazd vozidlami,
k)  vedenie technickej