dnes je 25.6.2021

Input:

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmi

1.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.14.1 Terminologický slovník – Ochrana pred požiarmi

Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety


Stiahnuť dokument

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmi

A – Ž

A

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

rozbor reálne existujúcich nebezpečných faktorov a podmienok, ktorých hodnotenie na základe kritérií požiarneho nebezpečenstva vykonáva okresný úrad za účelom zhodnotenia požiarneho rizika

Areál

ohradená plocha

Automatické uzatváracie zariadenie

automaticky uzatvára požiarny uzáver bezprostredne po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru

B

Bezpečná vzdialenosť (m)

najmenšia možná vzdialenosť od danej stavby k iným stavbám, zariadeniam a priestorom (napr. železničná trať, elektrické vzdušné vedenie, lesný porast) potrebná na zabránenie prenesenia požiaru horiacimi časťami

Bezpečná vzdialenosť (m)

predpísaná vzdialenosť vonkajších obrysov spotrebiča alebo dymovodu od stavebných konštrukcií, vstavaného nábytku, zariaďovacích predmetov, skladovaného alebo spracovávaného materiálu a pod. z horľavých hmôt

Bezpečnostný mechanizmus požiarnych uzáverov

je zariadenie umožňujúce osobám používať požiarne uzávery, ktoré môžu byť pri bežnom používaní zatvorené

Bod vznietenia

najnižšia teplota, na ktorú musí byť materiál alebo výrobok ohriaty, aby vznikali plyny, ktoré sa ihneď vznietia s prítomnosťou plameňa za určených podmienok

Bod zapálenia = bod vzplanutia

najnižšia teplota, pri ktorej sa materiál zapáli a neprerušovane horí určený čas po priložení normovaného malého plameňa k jeho povrchu za určených podmienok

C

Celistvosť

schopnosť deliaceho prvku, ktorý je z jednej strany vystavený pôsobeniu ohňa pri normalizovanej skúške požiarnej odolnosti brániť v učenom čase prieniku plameňov a horúcich plynov alebo výskytu plameňov na strane nevystavenej požiaru

Cisternová automobilová striekačka

základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov požiarneho družstva, prepravu hasiacich látok, vecných prostriedkov požiarnej ochrany na vykonanie hasiaceho zásahu

Č

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä

D

Deflagrácia

horenie sprevádzané výbuchom, šíriace sa podzvukovou rýchlosťou

Degradácia tepelná

proces, pri ktorom účinkom tepla alebo zvýšenej teploty predmetu nastáva strata niektorých vlastností (napr. fyzikálnych, mechanických alebo elektrických)

Detonácia

horenie sprevádzané výbuchom, šíriace sa nadzvukovou rýchlosťou a charakterizované tlakovou vlnou

Dobrovoľná požiarna ochrana

Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi sa fyzické osoby môžu združovať v Dobrovoľnej požiarnej ochrane a v iných občianskych združeniach. Úlohou týchto združení je pomáhať štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám pri plnení ich úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona o ochrane pred požiarmi

Dokumentácia hasičskej jednotky

súhrn dokumentov určených na vykonávanie záznamov o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa činnosti jednotky požiarnej ochrany, najmä záznamy o výkone služby, o vykonávaní odbornej prípravy a správy o zásahu

Dokumentácia o zdolávaní požiarov

súhrn dokumentov poskytujúcich jednotke požiarnej ochrany informácie o charaktere a mieste predpokladaného vzniku udalostí na potreby zásahovej činnosti jednotky požiarnej ochrany; tvoria ho operatívne plány a operatívne karty

Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi. Tvoria ju:

 1. požiarny poriadok obce,
 2. dokumentácia o dobrovoľnom hasičskom zbore obce,
 3. zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
 4. oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
 5. plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
 6. zoznamy členov kontrolných skupín

Dokumentácia ochrany pred požiarmi právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby

Požiarna identifikačná karta,, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán vrátane grafického vyznačenia evakuačných ciest, požiarna kniha, analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov (Súčasťou každého požiarnotechnického zariadenia je priložená sprievodná dokumentácia, ktorú tvoria najmä osvedčenie o výrobku, záručný list, prevádzkové pokyny, prevádzkový denník), údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi, dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok, dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky, ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis napr. potvrdenie o kontrole, čisteniu alebo preskúšaniu komínov, dokumentácie od palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania, správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach technických zariadení vyhradených (elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích), protokoly o určení prostredí atd.

Dopravný automobil

základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov požiarneho družstva, prenosnej motorovej striekačky a vecných prostriedkov sacieho, tlakového penotvorného a pomocného príslušenstva požiarnej ochrany; používa sa na dopravu vody v miestach so zdrojom hasiacej látky

Dosúšanie uvädnutého krmu

pracovný postup, pri ktorom sa z uvädnutého krmu odstraňuje časť vody núteným prefukovaním vonkajším alebo upraveným vzduchom

Druh nebezpečenstva skladovaného materiálu

charakteristika skladovaného materiálu podľa nebezpečných vlastností, ktoré sa prejavia pôsobením tepla, ohňa alebo hasiacej látky

Druhy hasičských jednotiek

Zdolávanie požiarov, záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vykonáva:

 1. Hasičský a záchranný zbor, ktorý je zložený z príslušníkov a je zriadený osobitným predpisom,
 2. závodný hasičský útvar, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
 3. závodný hasičský zbor, ktorý je zložený zo zamestnancov právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby,
 4. dobrovoľný hasičský zbor obce

Dym

viditeľná zložka splodín horenia

E

Elektrotepelný spotrebič

spotrebič, ktorý je určený na výrobu tepla a na iný cieľ ako je vykurovanie, okrem spotrebičov určených na použitie v domácnosti

Explózia = výbuch

náhla expanzia plynu, ktorá môže byť vyvolaná prudkým okysličením alebo rozkladnou reakciou, so zvýšením teploty alebo bez zvýšenia teploty

Expozičný čas

dĺžka časového intervalu, počas ktorého sú osoby, zvieratá alebo predmety exponované za určených podmienok

Evakuácia osôb

opustenie požiarom ohrozeného priestoru únikovými cestami alebo iným možným spôsobom

G

Garáž jednotlivá

objekt, popr. priestor, ktorý slúži k odstavovaniu cestných vozidiel pre motorovú dopravu, má najviac tri státia a môže mať jeden vjazd

Garáž radová

objekt, popr. priestor, ktorý slúži k odstavovaniu cestných vozidiel pre motorovú dopravu a má viac ako tri státia. Státie sa radí vedľa seba v jednom rade alebo v dvoch radoch za sebou a každé státie v prvom rade má samostatný vjazd

H

Hadica

rúrkovitá tkanina určená na dopravu tlakovej vody od výtlačného hrdla čerpadla po prúdnicu

Hadicová spojka

zariadenie umožňujúce spojenie dvoch hadíc alebo pripojenie hadice k inému technickému zariadeniu

Hadicový automobil

špeciálny zásahový požiarny automobil určený a svojím vybavením uspôsobený najmä na prepravu veľkého množstva požiarnych hadíc, na ich rýchle rozvíjanie pri zabezpečovaní diaľkovej dopravy vody; automobil môže byť vybavený vlastným odstredivým radiálnym čerpadlom a plynovou vývevou

Hadicový rozdeľovač

armatúra určená na rozdeľovanie toku a regulovanie množstva hasiacej látky dopravovanej požiarnymi hadicami

Halón

hasiaca látka pozostávajúca z halogénového uhľovodíka

Hasiaca látka

kvapalná, pevná alebo plynná látka určená na prerušenie horenia

Hasiaca pena

hasiaca látka vznikajúca prevzdušnením penotvorného roztoku

Hasiaci prášok

hasiaca látka pozostávajúca z jemnej tuhej chemickej látky

Hasiaci prístroj

zariadenie pozostávajúce z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením akumulovanej tlakovej energie vytláčaná na miesto požiaru s cieľom uhasiť ho

Hasičská jednotka

organizovaná zložka s vycvičeným personálom vybavená požiarnou technikou a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany na zdolávanie požiarov, vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a pri iných mimoriadnych udalostiach

Hasičská plošina

špeciálny zásahový hasičský automobil určený na záchranu osôb z výšok a na hasiaci zásah vo výške pomocou suchovodného potrubia a otočnej lafetovej prúdnice

Hasičská prilba

ochranná pokrývka hlavy so zátylníkom vyrobená z pevného a nevodivého materiálu, chrániaca hlavu, zátylok a krk hasiča

Hasičská stanica

budova s technickým zariadením určená na zabezpečenie stálej služby hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky, vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku

Hasičská taktika

súbor metód, postupov a činností hasičských jednotiek pri lokalizácii a likvidácii požiarov, pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

Hasičská technika

súbor technických prostriedkov požiarnej ochrany, určených na zdolávanie požiarov, následkov živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

Hasičská zbrojnica

budova, ktorá je zvyčajne bez personálu a slúži na uskladnenie technických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi

Hasičské družstvo

základná organizačná zložka hasičskej jednotky skladajúca sa z veliteľa a z ďalších troch až ôsmich osôb

Hasičská záchranná služba

odborná činnosť hasičskej jednotky zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci v prípadoch, keď je ohrozený život, zdravie osôb a majetok a keď na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenosť

Hasičský automobil

automobil určený na prepravu členov hasičského družstva, vecných prostriedkov hasičskej techniky a spravidla aj hasiacej látky

Hasičský automobilový rebrík

špeciálny zásahový hasičský automobil určený na záchranu osôb z výšok a na hasiaci zásah vo výškach

Hasičský opasok

ochranný pás slúžiaci ako osobný ochranný prostriedok pri lezení, istení, záchrane osôb a sebazáchrane, ako aj na zavesovanie potrebnej výzbroje

Hasičský šport

súčasť odbornej prípravy zamestnancov a členov hasičských jednotiek, ktorej cieľom je špecializovaná telesná príprava, plnenie disciplín zameraných na praktickú činnosť hasičských jednotiek

Hasičský a záchranný zbor

jednotne organizovaný zbor, ktorý plní úlohy v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi a osobitnými právnymi predpismi

 1. Zbor:
  1. plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
  2. vykonáva štátny požiarny dozor,
  3. plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a podieľa sa na poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach,
  4. poskytuje pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku právnických osôb a fyzických osôb, ako aj životného prostredia,
  5. plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia bezprostredne súvisiace s výkonom činnosti podľa písmen c) a d),
  6. plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
  7. plní úlohy pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek požiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a výkonu dohľadu nad výrobkami,
  8. podieľa sa na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.
 2. Zbor sa podieľa v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi aj na plnení úloh civilnej ochrany, pni príprave na obranu štátu a úloh spojených s mobilizačnými prípravami.
 3. Zbor spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami.
 4. Zbor spolupracuje pri riešení otázok na úseku ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami.
 5. Zbor poskytuje pomoc iným štátom v rozsahu medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná

Hlavný štátny požiarny dozor

 1. Ministerstvo vo vzťahu ku krajskému riaditeľstvu, k okresnému riaditeľstvu a k obci vykonáva hlavný štátny požiarny dozor. Pri vykonávaní tohto dozoru zisťuje, ako krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo plní úlohy štátneho požiarneho dozoru a ako obec plní úlohy zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi; pritom je oprávnené vykonať kontrolu u ktorejkoľvek právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo v obci.
 2. Krajské riaditeľstvo dozerá, ako okresné riaditeľstvo plní úlohy pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru a ako obec plní úlohy zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi; pritom je oprávnené vykonať kontrolu u ktorejkoľvek právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo v obci vo svojom územnom obvode

Horenie

exotermická reakcia látky s oxidantom

Horenie plameňom

horenie v plynnej fáze, zvyčajne s elimináciou svetla

Horenie plameňom samovoľné

plameň pretrvávajúci aj po odstránení iniciátora horenia

Horenie žeravením

horenie materiálu v tuhej fáze bez plameňa, ale s elimináciou svetla zo zóny horenia

Horieť

podliehať horeniu

Horieť plameňom

podliehať horeniu v plynnej fáze s elimináciou svetla

Horľavá kvapalina

kvapalina, suspenzia alebo emulzia, ktorá pri atmosferickom tlaku 101 kPa spĺňa súčasne tieto podmienky:

 1. nie je pri teplote 35 tuhá ani pastovitá,
 2. má pri teplote 50 tlak nasýtených pár najviac 294 kPa,
 3. má bod vzplanutia najviac 250,
 4. možno určiť jej bod vzplanutia

Horľavá kvapalina

kvapalina, ktorá splňuje podmienky stanovené čl. 41 STN 65 0201. Triedia sa podľa teploty vzplanutia do štyroch tried nebezpečnosti: I. (najnebezpečnejšia), II., III. a IV

Horľavá kvapalina s nízkym bodom varu

kvapalina, ktorá má pri atmosferickom tlaku 101 kPa teplotu varu nižšiu ako 50

Horľavá látka

látka tuhého, kvapalného alebo plynného skupenstva schopná bez ohľadu na spôsob zapálenia a spaľovací proces uvoľňovať teplo v podmienkach požiaru

Horľavina

predmet schopný horenia

Horľavosť

schopnosť látky horieť

Horľavosť plameňom

schopnosť materiálu alebo výrobku horieť plameňom za daných podmienok

Horľavosť stavebného materiálu

schopnosť vznietiť sa, horieť alebo tlieť pôsobením zdroja vznietenia

Horľavý

schopný horieť

Hromada tuhého paliva

množstvo uskladneného tuhého paliva na voľnom otvorenom priestore

Hustota dymu optická

miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym vyjadrená ako dekadický logaritmus nepriesvitnosti dymu

Hustota požiarneho zaťaženia

požiarne zaťaženie na jednotku plochy podlažia. Vyjadruje sa v jouloch na štvorcový meter

Hydrantový nadstavec

armatúra na odber vody z podzemného hydrantu cez ventil podzemného vodovodného potrubia

CH

Charakteristika požiarna

zmena vo fyzikálnych alebo chemických vlastnostiach predmetu alebo konštrukcie vystavenej ohňu

I

Inertizovanie

zníženie alebo neutralizácia schopnosti okolitej atmosféry podporovať horenie

Iniciátor horenia

zdroj energie, ktorý iniciuje horenie

J

Jed = toxická látka

látka, ktorá spôsobuje škodlivý účinok na živý organizmus

Jedovatosť (toxicita)

schopnosť látky vytvárať škodlivé účinky na živý organizmus

K

Kombinovaný hasiaci automobil

základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov požiarneho družstva k zásahom, keď je potrebné použiť viac druhov hasiacich látok

Koncentrácia 50, smrteľná (LC50)

koncentrácia jedovatého plynu alebo splodín horenia štatisticky vypočítaná z údajov reakcie na koncentráciu spôsobujúcu smrť pri 50 % pokusných zvierat z vybraného druhu za daných podmienok

Kontrolná skupina obce

pracovný a pomocný orgán obce pre úsek protipožiarnej ochrany vytvorená na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci

Kyslíkové číslo (KČ)

minimálna koncentrácia kyslíka v zmesi kyslíka a dusíka, ktorá stačí na udržanie horenia materiálu plameňom za určených podmienok

L

Lakovňa

priestor v stavebnom objekte alebo samostatný stavebný objekt, v ktorom je umiestnené výrobné zariadenie na výrobu laku alebo v ktorom sa na výrobky nanáša lak

Látka dráždivá

jedovatá látka spôsobujúca podráždenie dýchacích ciest alebo podráždenie zmyslov

Látka omamná

jedovatá látka spôsobujúca omámenie

Látka toxická

látka, ktorá spôsobuje škodlivý účinok na živý organizmus

Likvidácia požiaru

úplné a celkové zdolanie požiaru, keď sa horenie prerušilo a rozvoj požiaru sa skončil, pričom prostredie zasiahnuté požiarom neposkytuje opätovnú možnosť iniciácie a vznietenia horľavých látok

Lokalizácia požiaru

obmedzenie a zastavenie ďalšieho postupu šírenia požiaru na iné miesta

M

Materiál kompozitný

konštrukčná kombinácia dvoch alebo viacerých samostatných materiálov

Materiál pyroforický

materiál, ktorý je schopný vznietiť sa v styku so vzduchom

Materiálno-technické vybavenie hasičských jednotiek

vybavenie hasičských jednotiek zahŕňajúce požiarnu techniku, vecné prostriedky požiarnej ochrany na výkon odborných služieb a špecializovaných činností, hasiace látky, ako aj ochranné prostriedky slúžiace na účinné vykonávanie

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa

 1. používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,
 2. vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,
 3. usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii, vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,
 4. vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,
 5. vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,
 6. vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,
 7. používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,
 8. používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň

Miesto zásahu

miesto požiaru, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, na ktorom jednotky požiarnej ochrany vykonávajú požiarny zásah, záchranné práce alebo poskytujú inú pomoc

Mimopracovný čas

je čas od skončenia pracovnej činnosti poslednej pracovnej zmeny pracovného dňa do začiatku pracovnej činnosti prvej pracovnej zmeny nasledujúceho pracovného dňa

Motorová striekačka

požiarna technika s pohonnou jednotkou a požiarnym čerpadlom

N

Nádrž havarijná

nádrž určená na zachytenie horľavej kvapaliny, ktorá vytečie pri havárii z prepravného obalu, kontajnera, nádrže, technologického zariadenia a zo záchytnej nádrže

Nádrž záchytná

nádrž určená na zachytenie unikajúcej horľavej kvapaliny z prepravného obalu, kontajnera, nádrže a z technologického zariadenia. Záchytná nádrž je trvalo napojená na havarijnú nádrž. Odvádzacie potrubie zo záchytnej nádrže do havarijnej nádrže musí mať trvalo účinný kvapalinový uzáver a nesmie mať uzatváracie armatúry

Náhradná úniková možnosť

možnosť mimoriadneho spôsobu úniku z požiarneho úseku alebo otvoreného technologického zariadenia, ktorý je namáhavejší ako chôdza alebo sa vykonáva pomocnými prostriedkami na evakuáciu osôb. (Napr. únikový rebrík, požiarny rebrík, tunelová plachta, sklzná tyč, sklzný žľab.)

Nástupná plocha

je plocha z vonkajšej strany stavby určená na nástup hasičských jednotiek a na umiestnenie hasičskej techniky na vykonanie zásahu

Namáhanie tepelné

podmienky spôsobené vystavením (prvku) zvýšenej/zníženej teplote, sálajúcemu tepelnému toku alebo kombinácii týchto faktorov

Narkotikum (látka omamná)

jedovatá látka spôsobujúca omámenie

Náterová hmota

hmota, ktorej spojivom je zvyčajne organická filmotvorná látka, používaná na povrchovú úpravu výrobkov

Národné informačné stredisko požiarnej ochrany

organizačná súčasť Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, zabezpečujúca, spracúvajúca, poskytujúca a archivujúca informácie na úseku požiarnej ochrany

Nástupná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek

príprava príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany určená pre novoprijatých príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany

Nebezpečenstvo požiarne

možnosť úrazu alebo poškodenia následkom požiaru

Nebezpečenstvo požiaru

stav zahŕňajúci riziko požiaru a pravdepodobné následky požiaru

Nebezpečenstvo toxické

možnosť poškodenia zdravia alebo straty života vystavením účinku jedovatých látok s ohľadom na ich potenciál, množstvo, koncentráciu a dĺžku vystavenia

Nebezpečné látky

látky, prípravky alebo zmesi látok, ktoré na základe svojich chemických, fyzikálnych, toxických a ďalších vlastností môžu ohroziť život, poškodiť zdravie, životné prostredie alebo majetok

Nehorľavý

neschopný horieť za určených podmienok

Nehorľavý plameňom

neschopný horieť plameňom za určených podmienok

Nepriesvitnosť dymu (opacita dymu)

miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym vyjadrená ako pomer dopadajúceho svetelného toku k vyslanému svetelnému toku cez dym za určených podmienok

O

Objekt stavebný

priestorovo ucelená stavba alebo technicky samostatná časť stavby, ktorá plní vymedzenú funkciu

Objekt poľnohospodárskej výroby

objekt alebo časť objektu určený na rastlinnú alebo živočíšnu poľnohospodársku výrobu alebo s ňou technologicky a funkčne súvisiaci

Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek

teoretická príprava, praktický výcvik a fyzická príprava. Súčasťou fyzickej prípravy zamestnancov je tiež hasičský šport. Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek sa člení na základnú, zdokonaľovaciu, špecializovanú a cyklickú

Odborná spôsobilosť

je vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti

Odolnosť požiarna

schopnosť predmetu spĺňať daný čas požadovanú stabilitu, celistvosť, tepelnú izoláciu alebo iné očakávané požiadavky určené normovou skúškou požiarnej odolnosti

Odolnosť proti elektrickému plazivému prúdu

schopnosť materiálu odolať za určených skúšobných podmienok skúšobnému napätiu bez vzniku vodivých ciest na povrchu vzorky a bez vzniku plameňa

Oheň

(riadené) samovoľné horenie, ktoré bolo úmyselne pripravené na získanie užitočných výsledkov a ktorého rozsah je riadený v čase a priestore

Ohlasovňa požiarov

miesto v objekte alebo v priestore, v ktorom je zabezpečená nepretržitá služba, ktoré nepretržite prijíma podnety a hlásenia o požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a z ktorého sa vyhlasuje požiarny poplach

Ochrana pred požiarmi

zásady riešenia, systémy, zariadenia, budovy alebo iné konštrukcie na zníženie ohrozenia osôb a majetku signalizovaním, hasením alebo lokalizovaním požiarov

Omamná látka

narkotikum, jedovatá látka spôsobujúca omámenie

Omámenie (porucha vedomia)

depresia centrálneho nervového systému spôsobujúca oslabenie vedomia alebo zhoršenie fyzických schopností, napríklad schopnosti úniku. V extrémnych prípadoch nastane bezvedomie a nakoniec smrť

Opacita dymu (nepriesvitnosť dymu)

miera zoslabenia svetelného lúča prechádzajúceho cez dym vyjadrená ako pomer dopadajúceho svetelného toku k vyslanému svetelnému toku cez dym za určených podmienok

Opáliť

modifikovať povrch materiálu obmedzeným zuhoľnatením v dôsledku jeho zohriatia

Operačné pracovisko (ZHÚ)

odborné pracovisko hasičskej jednotky, ktoré zabezpečuje úlohy ohlasovne požiarov a vysiela jednotky požiarnej ochrany

Operačné stredisko

odborné pracovisko odboru požiarnej ochrany krajského úradu, ktoré vykonáva koordináciu nasadzovania jednotiek požiarnej ochrany, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb vo svojom územnom obvode pri požiaroch, živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach

Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor

Ministerstvo vnútra SR, krajské a okresné úrady vykonávajúce činnosť, ktorá je zameraná na kontrolu dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane u právnických osôb

P

Panikový východový uzáver

umožňuje otvorenie dverí v každom čase tlakom ruky alebo tela na panikový uzáver z vnútornej strany bez potreby použitia kľúča alebo iného predmetu

Penidlo

látka, ktorá pri zmiešaní s vodou v určenom pomere vytvára penotvorný roztok

Penový hasiaci automobil

základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov požiarneho družstva, na hasenie požiarov triedy B v prípadoch potreby veľkého množstva vzduchovej ťažkej peny

Plameň

zóna horenia v plynnej fáze zvyčajne s emitáciou svetla

Plocha odhorená

tá časť poškodenej plochy materiálu, ktorá sa zničila horením alebo pyrolýzou za určených podmienok

Plocha poškodená

celkový súčet plôch povrchu, ktoré boli trvalo vystavené pôsobeniu ohňa za určených podmienok

Plynový hasiaci automobil; snehový hasiaci automobil

základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov požiarneho družstva, hasiacej látky, ktorou je spravidla oxid uhličitý

Plyny spalné

plynná zložka produktov horenia

Podmienky konečného používania

predpokladané podmienky, ktorým bude predmet vystavený počas svojej zvyčajnej pracovnej životnosti pri používaní podľa návodu výrobcu

Podráždenie pľúc

pôsobenie jedovatých látok na dolné dýchacie cesty, ktoré môže spôsobiť dýchacie ťažkosti (napr. pľúcnu nedostatočnosť, zrýchlenie dychu). (Vo vážnych prípadoch sa môže po niekoľkých hodinách po vystavení objaviť zápal pľúc alebo pľúcny edém, ktoré môžu byť smrteľné)

Podráždenie zmyslov

pôsobenie jedovatých látok na oči alebo horné dýchacie cesty spôsobujúce bolestivý pocit buď priamym podráždením špecializovaných receptorov, alebo ako následok poškodenia tkaniva

Pokuty právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v zákone o ochrane pred požiarmi

Popol

minerálne zvyšky po dokonalom horení

Poškodenie korózne

fyzikálne alebo chemické poškodenie alebo zhoršenie funkcie spôsobené chemickým účinkom

Potenciál tepelný = výhrevnosť

Povodňová záchranná služba

odborná činnosť jednotky požiarnej ochrany zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác počas povodní a mimoriadnych udalostí, ako aj pri poskytovaní pomoci pri nehodách a haváriách na vodných plochách

Povodňový plán

dokument, ktorý zahŕňa prípravu na ochranu pred povodňami; zostavuje sa na všetkých stupňoch povodňových orgánov a obsahuje potrebné určenie úloh a povinností povodňových orgánov, právnických osôb a občanov pri opatreniach na ochranu pred povodňami

Požiar

každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie

Požiar

neriadené samovoľné horenie, ktoré sa nekontrolovane šíri v čase i v priestore

Požiar úplne rozvinutý

stav úplného zachvátenia všetkých horľavých materiálov požiarom

Požiarisko

miesto požiaru alebo miesto po požiari, kde prebiehalo nekontrolované horenie; v tomto priestore sa spravidla uskutočňuje alebo uskutočnil požiarny zásah

Požiarna kniha

kniha určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, o uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi

Požiarna deliaca konštrukcia

stavebná konštrukcia schopná brániť šíreniu požiaru mimo požiarneho úseku

Požiarna odolnosť požiarneho uzáveru

schopnosť odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu ich funkcie

Požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie [min]

schopnosť stavebných konštrukcií odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nenastalo porušenie ich funkcie; charakterizujú ju medzne stavy požiarnej odolnosti v predpísaných skúškach

Požiarna prevencia

opatrenia na zabránenie vzniku požiaru alebo obmedzenie jeho účinkov

Požiarna stena

konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru vo vodorovnom smere

Požiarne podlažie

je každé podlažie stavby alebo jej časti, ktoré

 1. je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou,
 2. má v podlahe otvory s celkovou plochou
  • najviac 10 % pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia,

  • od 10 % do 20 % pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia a tieto otvory sú oddelené od priestorov s požiarnym rizikom konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej 15 min. Ak otvory v ohraničujúcich konštrukčných prvkoch druhu D1 presahujú 25 % plôch týchto konštrukčných prvkov, musia byľ uzatvárateľné požiarnymi uzávermi typu EW-15/D3.

Za požiarne podlažie sa nepovažuje:

 1. technologické podlažie, na ktorom je napríklad strojovňa výťahu alebo strojovňa vzduchotechniky a ktoré je umiestnené ako posledné nadzemné podlažie, ak v ňom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto,
 2. prístavba a vstavba v jednopodlažnej stavbe, ktoré zaberajú najviac 30 % pôdorysnej plochy požiarneho úseku a v ktorých môže byť najviac 50 osôb

Požiarne podlažie posledné

najvyššie umiestnené využiteľné podlažie v nadzemnej časti stavby alebo najnižšie umiestnené využiteľné podlažie v podzemnej časti stavby

Požiarne podlažie prvé nadzemné (1. NP)

najnižšie, ktorého povrch podlahy nie je nižšie ako pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti od stavby

Požiarne podlažie podzemné (PP)

podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej časti nižšie ako pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásmu širokom po obvode budovy (PP)

Ostatné požiarne podlažia

nad podzemnými sa považujú za nadzemné (NP)

Požiarne poplachové smernice

vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru

Požiarne uzávery

sa podľa vyhotovenia a účelu použitia členia na:

 1. požiarne dvere,
 2. požiarne okná,
 3. požiarne poklopy,
 4. požiarne klapky,
 5. požiarne uzávery otvorov dopravníkových systémov

Požiarnotechnické zariadenia

sú hasiace prístroje, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a požiarne uzávery

Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR

zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určené na plnenie úloh v oblasti výskumu, vývoja, skúšobníctva a na expertíznu činnosť

Požiarny evakuačný plán

upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom

Požiarny hydrant

armatúra na vodovodnom potrubí umožňujúca pripojenie požiarnotechnických zariadení s cieľom odoberať vodu

Požiarny pás

časť obvodovej steny z konštrukcie druhu D1 brániaca šíreniu požiaru, najmä z požiarne otvorených plôch v zvislom a vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku

Požiarny poplach

upozornenie na požiar vyvolané osobou alebo požiarnotechnickým zariadením s cieľom vyrozumieť všetky osoby v dosahu, prípadne aj hasičskú jednotku a zabezpečiť jej výjazd

Požiarny poplachový plán

dokumentácia upravujúca zaradenie jednotiek požiarnej ochrany, vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah

Požiarny príves

príves na prepravovanie prenosných hasičských agregátov, hasičskej technickej výzbroje alebo hasiacej látky pozemnými dopravnými prostriedkami

Požiarny strop

stavebná konštrukcia brániaca šíreniu požiaru vo zvislom smere

Požiarny úsek

celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby požiarnou deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou

Požiarny úsek bez požiarneho rizika

požiarny úsek, v ktorom teoretická intenzita požiaru umožňuje podstatne obmedziť požiadavky na jeho protipožiarne zabezpečenie

Požiarny uzáver

konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru

Požiarny uzáver otvorov dopravníkových systémov

je zariadenie doplnené špeciálnym mechanizmom, ktoré zabraňuje poškodeniu požiarneho uzáveru predmetmi a materiálmi pohybujúcimi sa na dopravníku

Požiarny vodovod

vodovod určený na požiarne účely; všeobecne nevyžaduje prívod pitnej vody. Môže byť buď zavodnený alebo nezavodnený

Pracovné miesto dočasné

pracovné miesto, na ktorom je zamestnanec pravidelne viazaný dve až šesť hodín za zmenu

Pracovné miesto občasné

pracovné miesto, na ktorom nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa vyskytuje len občas, t. j., nie je v každej zmene (napr. vykonanie kontroly, vydanie materiálu)

Pracovné miesto prechodné

pracovné miesto, na ktorom je zamestnanec pravidelne viazaný najviac dve hodiny za zmenu

Pracovné miesto trvalé

pracovné miesto, na ktorom je zamestnanec pravidelne viazaný počas celej zmeny, avšak najmenej 6 hodín za zmenu

Práškový hasiaci automobil

základný zásahový požiarny automobil určený na prepravu členov hasičského družstva, zdolávanie rozličných druhov požiarov, kde je účinné a vhodné použiť ako hasiacu látku prášok

Prednostné velenie pri zásahu

velenie pri zásahu, pri ktorom je za veliteľa zásahu určený jeden z veliteľov jednotiek požiarnej ochrany zúčastnených na likvidácii udalosti podľa zásad stanovených všeobecne záväzným predpisom.

Predpisy o požiarnej ochrane – sa považujú:

 1. zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 2. všeobecne záväzné nariadenia obcí, všeobecne záväzné vyhlášky krajského riaditeľstva,
 3. technické normy, najmä zozáväznené

Prekážka požiarna

deliaci prvok, ktorý bráni prestupu plameňa a/alebo tepla a/alebo splodín horenia istý čas za určených podmienok

Prenosná motorová striekačka

požiarny agregát s pohonnou jednotkou a čerpadlom prispôsobené na prenášanie a určené na dopravu vody hadicami na požiarisko alebo na diaľkovú dopravu vody

Preventívna protipožiarna kontrola

preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi

Preventívna protipožiarna prehliadka

súhrn úkonov vykonávaných právnickými osobami a podnikajúcimi fyzickými osobami v rámci vnútornej kontroly, zameraných na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi

Prieskum

súbor činností zložiek zúčastnených na zásahu, ktorými sa podrobne preskúmava miesto udalosti s cieľom získať bezprostredné poznatky a informácie, ktoré tvoria podklad na rozhodovanie veliteľa zásahu

Priestor bez požiarneho rizika

stavebne oddelená časť požiarneho úseku, kde je teoretická intenzita požiaru malá a je možné podstatne obmedziť požiadavky na jej protipožiarne zabezpečenie

Priestor na občasné nanášanie náterových látok

priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú štetcom alebo striekajú pištoľou na rozmerné výrobky, ak čas nanášania alebo striekania neprevyšuje 4 hodiny v týždni, alebo ak striekanie neprevyšuje 5 minút v priebehu pol hodiny

Priestupky

Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu

Priesvitnosť dymu

pomer svetelného toku emitovaného cez dym a dopadajúceho svetelného toku, za daných podmienok

Prípravná štátna služba

je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby

Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru

môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, ak:

 1. je bezúhonný,
 2. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, do ktorej má byť vymenovaný,
 4. je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na vykonávanie služby,
 5. vykonal základnú vojenskú službu, náhradnú službu alebo civilnú službu, ak podlieha brannej povinnosti,
 6. ovláda štátny jazyk,
 7. ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad v služobnom predpise,
 8. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 9. úspešne absolvoval výberové konanie na prípravnú štátnu službu alebo spĺňa podmienky na dočasnú štátnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak

Prístupová komunikácia

každá komunikácia umožňujúca príjazd požiarnych vozidiel k stavbe

Produkty horenia

tuhé, kvapalné a plynné materiály vznikajúce pri horení

Prostredie

podmienky a okolie, ktoré môžu ovplyvniť správanie predmetu alebo osôb pri vystavení ohňu

Protiplynová služba

odborná činnosť jednotky požiarnej ochrany zabezpečujúca plnenie úloh súvisiacich s ochranou príslušníkov, pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany pri zásahu v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, ako aj pri analýze ovzdušia

Protiplynové výcvikové stredisko

špeciálne upravený výcvikový priestor na nácvik činností s prostriedkami protiplynovej služby na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela, ktorý vytvára možnosti získať praktické návyky pri rozličných druhoch prác a fyzickej náročnosti

Protipožiarna hliadka

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba zriaďuje protipožiarnu hliadku:

 1. na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,
 3. pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 4. pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
 5. ak nemá zriadenú hasičskú jednotku a zamestnáva viac ako troch zamestnancov

Protipožiarne hliadky sa členia na:

 1. protipožiarnu hliadku pracoviska,
 2. protipožiarnu asistenčnú hliadku

Protipožiarna hliadka asistenčná:

 1. dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 2. vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

Zriaďuje sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri