dnes je 25.2.2024

Input:

Vzor ohlásenia stavby

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.1 Vzor ohlásenia stavby

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Ohlásenie drobnej stavby

podľa § 57 SZ stavebného zákona a § 5 zákona č. 453/2000 Z. z.

Stavebný úrad

Mesto .................................................

Ulica ..................................................

PSČ ....................................................

V........................ dňa .........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený: …………………..........................

Bydlisko:……………...........................……..

Vec: Ohlásenie stavby podľa § 57 SZ stavebného zákona.

Účel stavby: oplotenie.

Rozsah a miesto stavby: murivové oplotenie okolo celého obvodu pozemku navrhovateľa

Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností: druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. ................., o výmere x