dnes je 15.7.2024

Input:

Zápis práv k nehnuteľnostiam, zásady vedenia katastra

29.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:03

Kapitoly videa

Webinár je zameraný na vysvetlenie základných zásad vedenia katastra nehnuteľností, z ktorých viaceré majú pôvod už vo vedení bývalých pozemkových kníh.

Podrobnejšie sa budeme venovať zásade priority poradia zápisov, ktorá je asi najčastejšie uplatňovanou zásadou v katastrálnom konaní a ktorej nedodržanie vedie až k podaniu protestu prokurátora voči nesprávnemu úradnému postupu, eventuálne nezákonnému rozhodnutiu. Vysvetlíme si čo je plomba a jej účinky na ďalšie nakladanie s nehnuteľnosťami. Ozrejmíme si aj rozdiely medzi jednotlivými druhmi zápisov práv k nehnuteľnostiam a ich účinky na vznik, zmenu a zánik práv k nehnuteľnostiam spolu s tým, prečo poznámka nie je druhom zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra.

V závere si povieme o správnych orgánoch na úseku katastra nehnuteľností a ich kompetenciách.

Lektor

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.