dnes je 19.7.2024

Input:

513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení účinnom k 1.3.2024

513/1991 Zb.
z 5. novembra 1991
Obchodný zákonník
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
263/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení a dopĺňa § 261
238/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení §68 a § 254
147/2001 Z.z.
1. 5. 2001
mení a dopĺňa § 45 a § 50
500/2001 Z.z.
5. 12. 2001
mení a dopĺňa § 30 a § 68
500/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa 297 novelizačných bodov
426/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 69 a dopĺňa nový § 768d
510/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
ruší § 299 a mení § 117a, § 535, § 628
530/2003 Z.z.
1. 2. 2004
mení, 39 novelizačných bodov
500/2001 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 21
432/2004 Z.z.
1. 10. 2004
mení, 85 novelizačných bodov
315/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení § 13, § 21, § 68, § 245 a§ 369
19/2007 Z.z.
1. 2. 2007
mení, 42 novelizačných bodov
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení a dopĺňa § 12 a prílohu
657/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 84 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
429/2008 Z.z.
8. 11. 2008
mení a dopĺňa § 125 a § 187
659/2007
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
454/2008 Z.z.
15. 1. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 498,§716,§ 722
276/2009 Z.z.
10. 7. 2009
dopĺňa § 204a a § 408a
487/2009 Z.z.
1.12. 2009
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
492/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
546/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
193/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
197/2012 Z.z.
1. 8. 2012
dopĺňa § 756a
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 105b
9/2013 Z.z.
1. 2. 2013
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
357/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
87/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
87/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
172/2015 Z.z.
28. 7. 2015
mení § 179
361/2015 Z.z.
18. 3. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 25, § 54 a § 369d
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
8. 11. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 2
156/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
519/2021 Z.z.
28. 12. 2021
dopĺňa § 768t
111/2022 Z.z.
17. 7. 2022
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
407/2022 Z.z.
22. 6. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
8/2023 Z.z.
1. 2. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DIEL I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
(2) Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.
§ 2
Podnikanie
(1) Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.
(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
(3) Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností.
(4) Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.
(5) Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu.
§ 3
(1) Platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba nemá oprávnenie na podnikanie.
(2) Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, a osoby, ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet, zodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili. Tým nie je dotknutá ich zodpovednosť podľa osobitných predpisov.
§ 3a
(1) Každý podnikateľ