dnes je 15.7.2024

Input:

Katastrálne konanie vo všeobecnosti

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:03

Kapitoly videa

Obsahom videoseminára je vymedzenie toho, čo katastrálny zákon rozumie pod pojmom katastrálne konanie, aké druhy katastrálnych konaní na správnych orgánoch na úseku katastra prebiehajú a v neposlednom rade, aký je vzťah zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k jednotlivým katastrálnym konaniam. Práve od tohto vzťahu sa odvíja aj účastníctvo v konaní, jeho priebeh a v neposlednom rade možnosť, resp. nemožnosť podať opravný prostriedok. Bližšie sa pozrieme na náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania a jeho samotné začatie. 

Lektor

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.