dnes je 18.5.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 11 Prevádzka bytového domu

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.12 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 11 Prevádzka bytového domu

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Prevádzku, údržbu a opravu bytového domu zabezpečuje prenajímateľ.

(2) Nájomca je povinný podieľať sa na nákladoch na prevádzku, údržbu a opravu bytového domu.

Z dôvodovej správy:

Ustanovuje sa povinnosť nájomcu podieľať sa na nákladoch za správu, údržbu a opravy spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu. Domový poriadok bytového domu schvaľuje prenajímateľ, pričom správu, údržbu a opravy spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu prenajímateľ zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.


Komentár k ustanoveniu § 11:

K odseku 1: Ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o štátnej podpore nájomného bývania ustanovuje pre prenajímateľa dôležitú povinnosť, a to podieľať sa na