dnes je 25.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 12 Zánik nájmu bytu

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.13 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 12 Zánik nájmu bytu

Mgr. Laura Fotopolusová

Nájom bytu zaniká

a) uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,

b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom,

c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán z dôvodov uvedených v tomto zákone, v nájomnej zmluve podľa tohto zákona alebo v osobitnom predpise,

d) písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán z dôvodov uvedených v tomto zákone, v nájomnej zmluve podľa tohto zákona alebo v osobitnom predpise, alebo

e) zánikom predmetu nájmu.


Komentár k ustanoveniu §12:

Ustanovenie §12 upravuje situácie, kedy dochádza k zániku nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom.

K písmenu a): Nájomná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú a dobu neurčitú. Pokiaľ je nájomná zmluva dohodnutá na dobu určitú, nájom bytu zaniká uplynutím času, ktorý si zmluvné strany v rámci nájomnej zmluvy