dnes je 25.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 14 Vypratanie bytu

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.15 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 14 Vypratanie bytu

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu.

(2) Ak nájomca byt neodovzdá prenajímateľovi v lehote do piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia pohľadávok vzniknutých na základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie podľa osobitného predpisu. Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie pohľadávok prenajímateľa vzniknutých na základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona.

(3) Ak je nájomca v omeškaní s vyprataním bytu