dnes je 15.7.2024

Input:

Nájom bytu

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Nájom bytu

JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová

Nájom domu, spravidla rodinného domu, alebo nájom bytu či už v rodinnom dome alebo v bytovom dome (§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. – stavebného zákona v znení neskorších predpisov ( poznámka zákon č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 46/2024 Z. z. má predĺženú účinnosť do 31 marca 2025 od 1. apríla 2025 bude nahradený zákonom č. 201/2022 Z. z. o výstavbe). , § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) je významnou a častou formou uspokojovania bytových potrieb ľudí.

Právnu úpravu vzťahov týkajúcich sa nájmu domov a bytov obsahujú najmä:

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v § 685 a nasl. OZ,

  • zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s