dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3 Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzatvorený medzi:

Prenajímateľom:

Obchodné meno: .........................................

Sídlo: ...........................................................

IČO: .............................................................

Zapísaný v: .obchodnom registri Okresného súdu v alt. mestského súdu Bratislava III. .................................................

Konajúci prostredníctvom:štatutárneho orgánu .alt. splnomocneného zástupcu..........................

(ďalej len ako „prenajímateľ”)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: .........................................

Sídlo: ...........................................................

IČO: