dnes je 5.10.2022

Input:

Vzor zmluvy o dielo o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.1 Vzor zmluvy o dielo o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O DIELO

o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Spoločnosť: ...........................

(obchodné meno spoločnosti v súlade so zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri)

Sídlo: ....................................

(uvedie sa sídlo alebo adresa zapísanej prevádzky)

Zapísaný v Obchod. registri Okresného súdu …

(uvedie sa sídlo súdu, č. vložky a oddiel zo zápisu v OR)

Zastúpený: ...........................

(uvedie sa len štatutárny orgán oprávnený konať za spoločnosť)

IČO: .....................................

(identifikačné číslo organizácie zo zápisu v OR)

DIČ: