dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor zmluvy o výkone správy

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Vzor zmluvy o výkone správy

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY

uzatvorená podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Správca: ...........................

(obchodné meno správcu v súlade so zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri)

Sídlo: ...........................

(uvedie sa sídlo alebo adresa zapísanej prevádzky)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu …...

(uvedie sa sídlo súdu, č. vložky a oddiel zo zápisu v OR)

Zastúpený: ...........................

(uvedie sa len štatutárny orgán oprávnený konať v mene správcu)

IČO: ...........................

(identifikačné číslo organizácie zo zápisu v OR)

DIČ: ...........................

(daňové identifikačné číslo v súlade z registrácie na daňovom úrade)

IČ DPH: ...........................