dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technika

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.10.1 Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technika

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzatvorená podľa §226 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Zamestnávateľ – objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Zapísaný v registri Okresného súdu ............, oddiel ............., vložka č..............

Zastúpený: ......... – konateľ

a

Zamestnanec

Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Článok I.

Predmet dohody

(1) Predmetom tejto dohody je vykonanie činnosti revízneho technika podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa