dnes je 6.6.2020

Input:

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

2.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3 Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.


Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom č. 182/1993 Z. z.o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:

Spoločenstvo:

 1. hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (ďalej len „úhrady za plnenia”),
 2. hospodári s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní uhrádzať finančné prostriedky do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia.
 3. hospodári s majetkom získaným svojou činnosťou. Do majetku spoločenstva nepatria byty a nebytové priestory v dome. Spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok.
 4. môže v mene vlastníkov bytov prenajímať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu a zariadenia domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok.
 5. môže vo vlastnom mene vymáhať plnenie povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa ZVBaNP.
 6. sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.

Spoločenstvo uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti podľa ZVBaNP, najmä:

 1. o dodávke plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 2. o poistení domu,
 3. o prenájme spoločných nebytových priestorov, spoločných časti domu a zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

Medzi dôležité oprávnenia spoločenstva patrí najmä:

1. rozhodovanie o rozúčtovaní nákladov na správu domu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak to nevylučuje osobitný predpis (tým môže byť napr. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné). Pri rozúčtovaní je spoločenstvo povinné zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

2. zhromažďovanie finančných prostriedkov vybraných od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo získané vlastnou činnosťou výlučne na účtoch v banke.

Majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; spoločenstvo je príslušné disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, musí viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom.

3. uzatváranie zmluvy o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu za podmienok podľa § 7b ods. 6 ZVBaNP.

Ak spoločenstvo tvorí viac domov, ručenie sa týka iba vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa úver týka. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome ručí za záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy v pomere veľkosti spoluvlastníckeho podielu na dome vymedzeného podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZVBaNP až do výšky ceny bytu alebo nebytového priestoru podľa znaleckého posudku.

Zodpovednosť spoločenstva vlastníkov

Spoločenstvo zodpovedá za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome.

Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré obstaráva spoločenstvo v rámci zmluvy o spoločenstve, nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, iba ak nie sú kryté úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov/príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv spoločenstvu.

Správa o činnosti spoločenstva a vyúčtovanie preddavkov

Spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka:

 • predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, najmä:

  1. o finančnom hospodárení domu,
  2. o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj
  3. o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu
 • vykonať vyúčtovanie za predchádzajúci rok:

  1. použitia fondu prevádzky, údržby a opráv,
  2. úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Ak spoločenstvo končí svoju činnosť, je povinné pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti:

 1. predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa domu,
 2. odovzdať novému správcovi/predsedovi založeného spoločenstva alebo na tento účel poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru celú dokumentáciu týkajúcu sa správy domu (najmä dodávateľské zmluvy, pracovné zmluvy a poistné zmluvy atď.),
 3. previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom.

Orgány spoločenstva vlastníkov

Orgánmi spoločenstva sú:

a) predseda,

b) rada,

c) zhromaždenie,

d) iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve.

Predseda spoločenstva

Predseda je štatutárny orgán spoločenstva, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v mene spoločenstva.

Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

ZVBaNP považuje za bezúhonného toho, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti spoločenstva, ak sa naň nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.

Úlohou predsedu spoločenstva je:

 • rozhodovať o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú ZVBaNP, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva,

 • navrhovať po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie

  1. rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,
  2. ročnú účtovnú závierku spoločenstva,
  3. výšku mesačných úhrad za plnenia,
  4. výšku mesačných platieb za správu,
  5. použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
  6. výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,
  7. vyúčtovanie úhrad za plnenia,
  8. podanie návrhu na exekučné konanie,
  9. vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 ZVBaNP.

Predseda nesmie:

 1. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva,
 2. sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.

Predsedu odvoláva zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Funkčné obdobie predsedu sa skončí tiež dňom, keď zanikne vlastnícke právo predsedu k bytu alebo k