dnes je 15.7.2024

Input:

Daň z pozemkov

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2 Daň z pozemkov

JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Daňovník dane z pozemkov

Daňovníkom, t. j. osobou, ktorá je povinná platiť daň z pozemkov, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:

a) vlastníkom pozemku, ktorým je osoba zapísaná ako vlastník nehnuteľnosti v príslušnom liste vlastníctva, ktorý pre danú nehnuteľnosť vedie príslušná Okresný úrad, katastrálny odbor v katastrálnom území, ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Okrem takto zapísaného vlastníka vlastníkom je aj dedič, ktorý po poručiteľovi získal do vlastníctva (zdedil) nehnuteľnosť na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve. Vlastníctvo k pozemku sa preukazuje výpisom z listu vlastníctva vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom , prípadne aj dokladom z bývalej evidencie nehnuteľností alebo dokladom z