dnes je 15.7.2024

Input:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6 Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

JUDr. Mária Malíková, Ing. Ján Mintál

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak v § 99a ods. 2 a 3 nie je ustanovené inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o miestnych daniach.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová