dnes je 29.7.2021

Input:

Katastrálne konanie

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Katastrálne konanie

Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.


Katastrálne konanie je upravené v ustanoveniach § 22 a nasl. katastrálneho zákona (zákon č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „katastrálny zákon”, „KZ”). Novela katastrálneho zákona č. 212/2018 reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností a zároveň vytvára legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra nehnuteľností, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Súčasťou katastra nehnuteľností sú údaje o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej aj „právo k nehnuteľnosti”).

Predmetom katastra sú katastrálne územia, pozemky, stavby, ktoré sú spojené so zemou pevným základom, a to prienikom so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch, ktoré sú spojené so zemou pevným základom, ktoré sú označené súpisným číslom, nie sú označené súpisným číslom, sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim, sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom; byty, chránené časti prírody a kultúrne pamiatky, práva k nehnuteľnostiam evidované katastrom. V pochybnostiach okresného úradu, či ide o predmet evidovania v katastri, rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti okresného úradu o vydanie rozhodnutia.

Na katastrálne konanie je príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov.

Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu. Zároveň úrad Katastrálnou inšpekciou vykonáva štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra, ako aj nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom.


Manželia uzatvorili dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorej predmetom bolo aj vysporiadanie bytu v katastrálnom území VRAKUŇA, obec: BA - m.č. Vrakuňa, a pozemku v katastrálnom území Ružomberok. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností môže byť podaný buď na Okresnom úrade v Bratislave, alebo na Okresnom úrade Ružomberok.

V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/), ak katastrálny zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.

Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať :

a) identifikačné údaje navrhovateľa, ktorými sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu, v prípade právnickej osoby: názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

c) uvedenie predmetu návrhu,

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,

e) označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) KZ,

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8 KZ,

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,

i) označenie príloh,

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

Okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum a čas prijatia návrhu. Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja, katastrálni inšpektori a členovia komisií zriadených na obnovu katastrálneho operátu sú v katastrálnom konaní v odôvodnených prípadoch oprávnení v nevyhnutnej miere vstupovať na nehnuteľnosti, ktorých sa katastrálne konanie týka. Úrad a okresné úrady majú oznamovaciu povinnosť k príslušným štátnym orgánom o skutočnostiach, ktoré nasvedčujúcu, že došlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu, o ktorej sa dozvedeli pri výkone štátnej správy.

Práva k nehnuteľnostiam sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 katastrálneho zákona do katastra nehnuteľností zapisujú:

 1. vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam, o návrhu na povolenie vkladu sa rozhoduje podľa katastrálneho zákona a správneho poriadku,
 2. záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností; záznam plní evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; na vykonanie záznamu sa nevzťahuje správny poriadok;
 3. poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností. Poznámka je úkon, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; na zápis poznámky sa nevzťahuje správny poriadok.

Podľa toho, ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, hovoríme, že zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné (konštitutívne), evidenčné (deklaratórne) alebo predbežné účinky podľa katastrálneho zákona.

 1. Zápis vkladom

Toto konanie sa začína na návrh účastníka konania. Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 katastrálneho zákona účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (napríklad zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluva o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní). Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania; návrh na vklad môže byť podaný všetkými zmluvnými stranami alebo len jednou z nich.

V katastrálnom konaní sa práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Treba uviesť, že práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Vklad podľa ustanovenia § 28 katastrálneho zákona je možné vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru okresného úradu. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do KN, a to ku dňu právoplatnosti takéhoto rozhodnutia (§ 28 ods. 3 katastrálneho zákona).

V § 30 ods. 3 KZ je ustanovené, že pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva alebo listinnej podobe, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, www.katasterportal.sk. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie vymaže z evidencie katastrálny odbor okresného úradu. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má len informatívny charakter pre katastrálny odbor okresného úradu a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 KZ. Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe prijíma okresný úrad prostredníctvom prístupového miesta. Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Návrh na vklad musí obsahovať rovnaké náležitosti ako návrh na začatie katastrálneho konania (viď vyššie) Katastrálny odbor okresného úradu je návrhom účastníka konania viazaná. Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov

K návrhu na vklad sa priložia prílohy, ktorými je podľa §30 ods. 4 KZ zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach a ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

c) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,

d) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe,

e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a ObchZ (Obchodného zákonníka) alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,

f) poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad,

g) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.

Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

Ak zmluva, ktorá je prílohou návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, obsahuje odkladaciu podmienku, v návrhu na vklad je potrebné uviesť, že odkladacia podmienka dohodnutá v zmluve bola splnená, a zároveň je potrebné túto skutočnosť aj preukázať. V prípade, ak sa odkladacia podmienka ku dňu podania návrhu na vklad ešte nesplnila, potom návrh na vklad do katastra nehnuteľností nie je vecne odôvodnený, dôsledkom čoho bude zamietnutie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Katastrálny odbor okresného úradu na návrhu na vklad vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad. V zmysle ustanovenia § 28 ods. 6 katastrálneho zákona každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad. Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa katastrálnemu odboru okresného úradu doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.

Lehotu, dokedy je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je účelné upraviť už v kúpnej zmluve, zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu, prípadne aj v iných zmluvách týkajúcich sa úpravy práv k nehnuteľnostiam.


V praxi sa odporúča podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností čo najskôr, aby sa v budúcnosti predišlo prípadným súdnym konaniam a zbytočným nejasnostiam a komplikáciám.


Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva priamo zo zákona (ex lege) a hľadí sa naň, ako by nebol urobený; táto neplatnosť nemôže byť zhojená dodatočným schválením (ratihabíciou) a nemôže konvalidovať ani dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 96/95).

Pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov) právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad. Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva.

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a NP do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad. Osobitným predpisom, na ktorý v tomto smere odkazuje ustanovenie § 28 ods. 5 katastrálneho zákona, je § 5 a § 16 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V ostatných prípadoch prevodu vlastníctva bytu alebo NP (t. j. do vlastníctva inej osoby ako nájomcu) právne účinky vkladu vznikajú ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu.

Katastrálny odbor okresného úradu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti na liste vlastníctva, v pozemkovej knihe alebo v železničnej knihe; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora. Plomba sa vyznačí v poradí, v akom sa katastrálnemu odboru okresného úradu doručili návrhy na zápis do katastra nehnuteľností.

Po podaní návrhu na vklad preskúma katastrálny odbor okresného úradu zmluvu z hľadiska toho, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza, a či sa neprieči dobrým mravom.

Pri rozhodovaní o vklade prihliada katastrálny odbor okresného úradu aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice (§ 46 - § 55 zákona č. 323/1992 Z.z. Notársky poriadok v znení neskorších predpisov) alebo autorizovaná advokátom (podľa § 1a až § 1c zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií v znení neskorších predpisov), katastrálny odbor okresného úradu posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Povolenie vkladu

Ak sú podmienky na vklad splnené, katastrálny odbor okresného úradu vklad povolí; inak návrh zamietne. Vkladom sa završuje proces smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv k nehnuteľnosti, tak, ako to zodpovedá vôli účastníkov právneho úkonu, vyjadrenej v písomnej forme (zmluve). Dôsledkom vkladu je vstup nadobúdateľa do práv a povinnosti prevodcu (napríklad pôvodného vlastníka), resp. napríklad oprávnený z vecného bremena nadobúda oprávnenie z titulu zmluvy o zriadení vecného bremena.

Rozhodnutie katastrálneho odboru okresného úradu , ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje:

a) názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade,

b) číslo vkladu,

c) označenie účastníkov konania,

d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,

e) deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade,

f) deň, keď nastali právne účinky vkladu,

g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,

h) odtlačok okrúhlej pečiatky okresného úradu.

Rozhodnutie okresného úradu o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nie je možné podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.


Rozhodnutie okresného súdu o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Účinky vkladu podľa § 133 ods. 2 OZ spočívajú v nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t. j. vo vecnoprávnych následkoch a nie v obligačnoprávnych následkoch (účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 124/2003).

Zamietnutie návrhu na vklad

Ak nie sú podmienky na vklad splnené, Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom úradu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené; o odvolaní rozhodne úrad prostredníctvom zamestnanca s osobitnou odbornou spôsobilosťou podľa § 33KZ do šiestich mesiacov odo dňa predloženia odvolania a spisového materiálu okresným úradom.

Prerušenie katastrálneho konania

V zmysle ustanovenia § 31a katastrálneho zákona, katastrálne konanie o návrhu na vklad sa preruší v prípade, ak:

 1. sa začalo konanie o predbežnej otázke,
 2. nebol zaplatený správny poplatok,
 3. bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,
 4. to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
 5. bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,
 6. právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Zastavenie katastrálneho konania

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak:

 1. návrh nepodal účastník konania,
 2. účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
 3. už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1 katastrálneho zákona,
 4. účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
 5. v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
 6. účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,
 7. vo veci koná iný príslušný okresný úrad.

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa vyššie uvedeného písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa uvedeného písm. d) sa vyznačí v spise.

Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad (§ 32 ods. 1 katastrálneho zákona). Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností sa platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je uvedený v prílohe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Tento správny poplatok je 66 EUR.

Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností požiada o rozhodnutie o vklade urýchlene do 15 dní, správny orgán vyberie správny poplatok vo výške 266 EUR (položka 11. sadzobníka správnych poplatkov). Uvedený príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

V prípade, ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, musí vrátiť rozdiel medzi poplatkom zaplateným za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným za návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. V prípade, ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa položky 11. sadzobníka správnych poplatkov.

 1. Záznam

Práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín. Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby, katastrálny odbor okresného úradu vyznačí stav pred týmto právnym úkonom alebo pred dobrovoľnou dražbou; to platí aj vtedy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka. Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných práv z dohody záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie.

Podľa § 28 zákona č. 461/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z. na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 KZ sú spôsobilé najmä:

 1. osvedčenie notára,
 2. návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ich overená kópia, ktorí do troch rokov po právoplatnosti uvedených rozsudkov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva,
 3. návrh, ak ide o práva k cudzím veciam,
 4. návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva prináležiacemu osobe; ak ide o vecné právo, ktoré sa viaže na osobu,
 5. návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času,
 6. rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného,
 7. listina preukazujúca správu majetku štátu,
 8. rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel alebo rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov.

Prílohou návrhu na vykonanie záznamu sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti; ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať,

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva,

c) iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie.

Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, okresný úrad nevykoná záznam a túto skutočnosť oznámi tomu, kto ju predložil, a tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa listiny. Okresný úrad súčasne vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu alebo podali na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti.

Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je záväzné pre osobu zapísanú v katastri a priamo sa dotýka jej práva k nehnuteľnosti, okresný úrad vykoná záznam:

a) podľa výroku súdneho rozhodnutia,

b) vyznačením stavu pred právnym úkonom, dobrovoľnou dražbou alebo inou právnou skutočnosťou, ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu, neplatnosti dobrovoľnej dražby alebo inej právnej skutočnosti,

c) vyznačením stavu pred rozhodnutím o povolení vkladu, pred vykonaním záznamu alebo pred rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte, ak správny súd rozhodol o ich zrušení.

Rozostavaná stavba sa do katastra zapíše, ak z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Pri zápise rozostavanej stavby do katastra sa predkladá právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok o stupni rozostavanosti a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená ako stavebník v právoplatnom stavebnom povolení, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba.

Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré v dôsledku ďalšej právnej zmeny nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri, okresný úrad záznam nevykoná a o vydaní súdneho rozhodnutia zapíše do katastra poznámku na dobu dvoch mesiacov od jej zápisu. Okresný úrad zároveň vyzve toho, komu svedčí právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, aby v uvedenej dvojmesačnej lehote podal na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti.

Počas vyznačenia poznámky podľa odseku okresný úrad nemôže vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktorých sa súdne rozhodnutie týka, rozhodnúť o povolení vkladu alebo vykonať záznam. Po podaní žaloby o určenie práva k nehnuteľnosti na súd okresný úrad zmení poznámku podľa odseku 3 na poznámku o začatom súdnom konaní.

V prípade, ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, okresný úrad vykoná záznam do katastra. Okresný úrad listom oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra.

Okresný úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Náležitosti, aké má obsahovať návrh na vykonanie záznamu, sú obsiahnuté v ustanovení § 35 ods. 2 katastrálneho zákona. Okresný úrad oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra. Okresný úrad vykoná zápis do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.

 1. Zápis poznámkou

Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu, alebo na návrh iného oprávneného podľa osobitných predpisov, okresný úrad zapíše do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, o začatí vyvlastňovacieho konania a o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou.

Okresný úrad vyznačí v KN poznámku aj o tom, že hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená. Zrušenie poznámky sa uskutoční buď bez návrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis v prípade, ak sa preukáže, že pominuli dôvody jej zápisu. Okresný úrad vykoná zápis v deň doručenia verejnej listiny