Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príjem z prenájmu a predaja zdedenej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.41 Príjem z prenájmu a predaja zdedenej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Poprosíme o stanovisko, či musíme platiť daň z príjmu (predaj nehnuteľnosti - bytu po rodičoch). Ide o byt, v SR, ktorý nie je súčasťou obchodného majetku. Byt je súčasťou dedičstva.

V roku 2012 boli manželia jediní vlastníci = ½ otec, ½ mala matka. Po smrti otca sa jeho polovica rozdelila medzi deti a matke zostala stále ½. Dedičské konanie bolo v októbri 2012 a oznámenie o zápise na kataster 20. 2. 2013.

V roku 2017 zomrela aj matka a byt bol rozdelený medzi deti rovnakým dielom, čiže 1/3 každý, dedičské konanie bolo v apríli 2018 a oznámenie o zápise na kataster 16. 5. 2018.

Predaj bytu nastal v júli 2018. Ako sa bude platiť daň z nehnuteľnosti? Bude sa vôbec platiť?

Brat žije v Českej republike, kde má priznať daň z príjmu, v SR alebo ČR?

Byt bol medzitým v prenájme cca 1 rok. Prosím ako postupovať čo sa týka zdanenia príjmu z prenájmu a ako sa môže uplatniť odpočítateľná položka? Môžu sa súrodenci dohodnúť že bude zdaňovať všetko len jeden? Príjem sme si rozdelili.

V prípade zdanenia, resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať:

  • medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade (inými osobami),

  • posúdiť časový test vlastníctva zdedenej nehnuteľnosti.

O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).

Časový test sa posudzuje podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení doplnkov. Podľa tohto ustanovenia je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov). Ak priami dediči aj nehnuteľnosť zdedili, do časového testu vlastníctva sa započítava aj vlastníctvo poručiteľov.

Z Vašej otázky vyplýva, že splňujete podmienky oslobodenia od dane v prípade predaja tejto zdedenej nehnuteľnosti v mesiaci júl roka 2018, pretože:

  • ide o dedenie v priamom rade

  • poručitelia mali vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti už v roku 2012,

  • a do času predaja zdedenej nehnuteľnosti uplynulo už viac ako 5 rokov, počas ktorej boli vlastníci rodičia - poručitelia.

Z prípadného príjmu z titulu predaja bytu nebudete platiť daň.

Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti sa vzťahuje aj na brata, ktorý žije mimo územia SR. Keďže ide o predaj nehnuteľnosti umiestnenej na území SR, uplatňujú sa daňové predpisy platné na území SR. Brat nemusí podávať daňové priznanie na území SR.

Pokiaľ ide o príjmy z prenájmu bytu, tieto sú predmetom dane. Keďže ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku, potom ako daňový výdavok k dosiahnutému príjmu z prenájmu možno uplatniť len výdavky spojené s riadnou prevádzkou nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby. Prakticky pôjde o výdavky spojené s dodávkou elektrickej energie, tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť, plynu. Ako ostatné výdavky možno považovať odvádzanie odpadovej vody z domácností, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: