dnes je 15.7.2024

Input:

Vypratanie nebytového priestoru (nedovolená svojpomoc, žaloba o vypratanie, tzv. notárska exekučná zápisnica)

1.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Vypratanie nebytového priestoru (nedovolená svojpomoc, žaloba o vypratanie, tzv. notárska exekučná zápisnica)

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Z ustanovenia § 13 ZNPNP vyplýva povinnosť nájomcu po skončení nájmu vrátiť nebytový priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomca je povinný vypratať sa z nebytových priestorov, pričom ku splneniu tejto povinnosti nestačí len odstrániť z priestorov veci patriace nájomcovi, prípadne tretím osobám, ktorým nájomca umožnil užívanie nebytových priestorov. Podľa judikatúry totiž vypratanie priestorov v sebe zahŕňa tiež ich odovzdanie prenajímateľovi tak, aby k nim mal voľný prístup a mohol s nimi ďalej nakladať.

V prípade, ak nájomca odmietne v určenom čase vrátiť prenajímateľovi nebytový