dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor darovacej zmluvy

20.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová

Stiahnuť vzor


DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

Darca č. 1:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

Darca č. 2:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

(ďalej len ako „darcovia“)

Obdarovaná:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

(ďalej len ako „obdarovaná“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy:

(ďalej len ako „zmluva”):

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Darcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi:

  • bytu č. ....................., na 1. p. vchod č. ..... bytového domu nachádzajúceho sa v ..........na .................., súpisné číslo