dnes je 30.9.2020

Input:

Vzor dohody o skončení nájmu bytu

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.9.1.1 Vzor dohody o skončení nájmu bytu

JUDr. Martin Priecel; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU BYTU

Článok I.

Účastníci dohody

Prenajímateľ:

Meno a Priezvisko: ...........................

Trvalý pobyt: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

(ďalej len „Prenajímateľ“)

a

Nájomca:

Meno a Priezvisko: ...........................

Trvalý pobyt: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

(ďalej len „Nájomca“) - (Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu v texte tiež ako „Účastníci dohody“)

uzavreli túto Dohodu o skončení nájmu bytu

(ďalej len „Dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II.

Predmet nájmu

2.1 Účastníci dohody uzavreli dňa ........................ na dobu neurčitú Zmluvu o nájme bytu - ....-izbového zariadeného bytu č. .., o výmere … m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisného čísla .., v ....................., na ulici …, číslo vchodu ........postaveného na pozemku s parcelným č. ..... o výmere … m2, druh pozemku: ......................................., v katastrálnom území: ..........obec: ........ okres: ..........., a zapísaného na Správe katastra ........... na liste vlastníctva č. ...... k. ú, .........

Článok III.

Skončenie nájmu

3.1 Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že nájom bytu opísaného v Článku II. tejto Dohody sa skončí dňa ...................

3.2 Nájomca sa zaväzuje ku dňu ................ byt opísaný v Článku II. tejto Dohody vypratať a vrátiť Prenajímateľovi.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

4.1 Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že Nájomca vracia predmet nájmu opísaný v Článku II. tejto Dohody v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

4.2 Nájomca nemá voči Prenajímateľovi žiadne nedoplatky na nájomnom a úhradách za plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu.

4.3 Účastníci Dohody nemajú voči sebe žiadne iné nároky.