dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1 Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA

uzavretá podľa ustanovenia §588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Meno a priezvisko: .........................

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ....................................

Bydlisko: .........................................

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len ako „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ..........................

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ....................................